i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО РІВНЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІНСТИТУТІ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРА НАУК В ІНСТИТУТІ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО РІВНЯ В АСПІРАНТУРІ ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК I ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ІНСТИТУТІ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ САМООСВІТИ

ПОРЯДОК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПOЛOЖEННЯ ПPO ПOPЯДOК OЦIНЮВAННЯ PEЗУЛЬТAТIВ OCВIТНЬOЇ ДIЯЛЬНOCТI ЗДОБУВAЧIВ ВИЩOЇ OCВIТИ CТУПEНЯ ДOКТOPA ФIЛOCOФІЇ

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СОЦІОЛОГА