i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Відділ соціальних структур

Тел.:
+380 (44) 255-60-65
Каб.:
313
Відділ соціальних структур

Відділ — безпосередній спадкоємець створеного в 1969 році відділу соціології Інституту філософії АН УРСР, котрий очолював Вілен Пилипович Чорноволенко, і який називався в 1979-1990 рр. відділом соціальних досліджень праці того ж Інституту. В 1980-і роки основними напрямами наукових досліджень співробітників відділу були динаміка престижу професій і соціально-професійних орієнтацій молоді, проблеми міжгенераційної трудової мобільності, сім’ї й відтворення структури трудової зайнятості, соціальні проблеми відтворення наукових кадрів, соціальні переміщення у великому місті.

У складі Інституту соціології НАН України відділ існує з моменту створення останнього. У 1992-2023 роках відділ очолював доктор соціологічних наук, професор С.О. Макеєв. З 2024 року відділ очолює доктор соціологічних наук О.В. Симончук.

Наукові співробітники відділу:

Основні наукові інтереси і напрямки діяльності відділу:

В 1990-і роки співробітниками відділу здійснені комплексні дослідження: особливостей соціально-статусної стратифікації в умовах становлення ринкової економіки; сучасних тенденцій соціальної мобільності в українському суспільстві; статусних і професійних ідентичностей; проблем міграцій населення.

В 2000-і роки відділ зосередився на проблематиці соціальних нерівностей в сучасних суспільствах.

Зараз у відділі виконується тема «Глобальні тенденції та локальні особливості відтворення
соціальної нерівності»
(I кв. 2018 – IV кв. 2020). Керівник – д. соц. н., проф. Макеєв С. О.

Планові науково-дослідні теми:

Чинники, спрямованість та інтенсивність змін соціальної структури поколінь (I кв.2021 - IY кв.2023). Керівник – д. соц. н., проф. Макеєв С. О.

Глобальні тенденції та локальні особливості відтворення соціальної нерівності (I кв. 2018 – IV кв. 2020). Керівник – д. соц. н., проф. Макеєв С. О.

Інноваційний та адаптаційний потенціал структур повсякденної життєдіяльності різних категорій населення у кризовому соціумі (I кв. 2015 – IV кв. 2017). Керівник – д. соц. н., проф. Макеєв С. О.

Соціальна стратифікація в Україні в глобальній та локальній перспективах ІІ кв. 2009 - I кв. 2012. Керівник - д.соц.н. Макєєв С.А.

Наступність і змінність в трансформаціях соціальної структури ІІ кв. 2006 — І кв.2009. Керівник д.соц.н., проф.., Макєєв. С.О.

Легiтимацiя та iнституцiоналiзацiя нових соцiальних нерiвностей II кв.2004 - I кв. 2006. Керівник д.соц.н., проф. Макеєв С.А.

Тенденції становлення й трансформації соціальних інститутів II кв.2001 - I кв. 2004. Керівник – д.соц.н., проф. Макеєв С.О.

У 2003 році у відділі завершене дослідження за темою «Функції соціального контролю інститутів громадянського суспільства». Керівник – д.філос.н., проф. Оссовський В.Л.

Статуснi i професiйнi iдентичностi: руйнування та конструювання III кв. 1998 - I кв.2001. Керівник д.соц.н., проф. Макеєв С.О.

Сучасні тенденції соціальної мобільності в українському суспільстві III кв. 1995 - II кв. 1998. Керівник д.соц.н., проф. Макеєв С.О.

Наукові публікації відділу:

Публікації за темою "Інноваційний та адаптаційний потенціал структур повсякденної життєдіяльності різних категорій населення у кризовому соціумі"

 • Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років / Оксамитна С., Симончук О. (Ред.) — Київ: Інститут соціології НАН України; Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2020. — 262 c.
 • Симончук О. Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. — 420 c.
 • Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики / С. Макеєв, С. Оксамитна, А. Домаранська, О. Іванов, Т. Костюченко, Л. Малиш, Т. Марценюк, С. Стукало ; за ред. С. Макеєва і С. Оксамитної. — К.: НаУКМА, 2017. — 180 c.
 • Бєлєнок О. Споживча поведінка населення України в умовах кризи / Беленок О., Бова А. // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015.
 • Беленок А. Политико-идеологические ориентации граждан Украины (поколенческая динамика) / А. Беленок // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. — Вип. 7 (18) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. — C. 45–65. [0.7 д.а.]
 • Беленок А. Субъективные социальные риски студенческой молодежи г. Киева / Беленок А., Бова А. // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. — Вип. 7 (18) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. — C. 468-481.
 • Бова А.А., Бєлєнок О.А. Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження) // Український соціум. — № 2. — 2016. — C. 8-18.
 • Домаранська А. Практики допомоги: інноваційний потенціал у кризовому соціумі / А. Домаранська // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015.
 • Домаранська А. Соціокультурний вимір соціальної стратифікації українського суспільства / А. Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2015. — C. 86-101.
 • Domaranska A. Measuring Social Inequalities With Confirmatory Factor Analysis / A. Domaranska // Differences, Inequalities and Sociological Imagination : book of abstracts, the 12th Conference of the European Sociological Association (Prague, 25-28 August 2015). — Prague: [ESA, IS CAS], 2015. — P. 1029-1031.
 • Domaranska A. Practices of Solidarity and of Helping Others in Post-Maidan Ukraine: Innovative Potential of a Society in Crisis / A. Domaranska // Bringing the Strands Together: New Prospects for the Social Sciences? Multiple Challenges in the Southern Caucasus and the Broader Regiona Context, Academic Swiss Caucasus Net Final Conference (Tbilisi, 18-19 November 2016). —  [the University of Fribourg], 2016. — P. 23-24.
 • Ivashchenko O. Crises and social resilience of post-soviet Ukraine: sociological evidences from everyday life / O. Ivashchenko // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Вип. 2 (16). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015.
 • Ivashchenko O. Work transformation within post-soviet transit: sociological peculiarities of Ukraine case / O. Ivashchenko // Differences, Inequalities and Sociological Imagination : book of abstracts, the12th Conference of the European Sociological Association (Prague, 25-28 August 2015). — Prague: [ESA, IS CAS], 2015. — P. 428-429.
 • Іващенко О. Працюючі на себе: до соціологічного портрету самозайнятих / О. Іващенко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Випуск 3 (17). — 2016.
 • Ivashchenko O. Work transformation within post-soviet transit: sociological peculiarities of Ukraine’ case / Olha Ivashchenko // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2016. — P. 151-162.
 • Лавріненко Н. Інститут сім’ї в Україні: напрями трансформації / Н. Лавріненко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Вип. 2 (16). — К.: Ін-т соціології НАН України, 2015.
 • Лавріненко Н.В. Плюралізація форм сімейного життя / Н. В. Лавріненко // Становище сімей в України. Щорічна державна доповідь. — К.: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2015.
 • Лавріненко Н.В. Соціально-економічний статус пенсіонерів та можливі напрямки реформування пенсійної системи в Україні / Наталія Лавриненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2016. — C. 63-80.
 • Макеев С. Состояние украинского социума из перспективы социальной структуры / С. Макеев // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну : тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції з соціології (Київ, 26-27 листопада 2015). — Київ: НТУУ «КПІ», 2015. — C. 21-23.
 • Макеев С. Повсякденні практики часів війни та економії / Сергій Макеєв // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015.
 • Макеев С. Дифференциация солидарностей в экстраординарных ситуациях 2013-2015 годов в Украине / Сергей Макеев // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2016. — C. 3-25.
 • Макеєв С., Оксамитна С. «Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім'я» / Сергій Макеєв, Світлана Оксамитна // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2016. — C. 153-170.
 • Макеєв С. Модерн в отечественном интерьере: состояние сингулярности / Сергей Макеев // Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю. Тези доповідей. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 30-31 травня 2016 р. / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. — К.: Політехніка, 2016. — C. 14-15.
 • Оксамитна С. Динаміка самоідентифікації соціального становища населення України / С. Оксамитна, С. Стукало // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — вип. 2 (16) / [гол. ред. д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015.
 • Оксамитна С.М. Самовизначення громадян в соціальній структурі українського суспільства / С. М. Оксамитна // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. — № 1 (117). — 2015. — C. 67-72.
 • Оксамитная С.М. Образовательное неравенство и межгенерационная мобильность в Украине / С. Н. Оксамитная // Наука и мир. — № 5 (21). — Т. 2. — 2015. — C. 140-143.
 • Oksamytna S. Women Politicians and Parliamentary Elections in Ukraine and Georgia in 2012 / Tetiana Kostiuchenko, Tamara Martsenyuk, Svitlana Oksamytna // East/West: Journal of Ukrainian Studies. — Vol. 2. — No. 2. — 2015. — P. 83-110.
 • Прибиткова І. Пересувні ринки праці за доби незалежності України та міграційні плани українців / І. Прибиткова // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Вип. 2 (16). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015.
 • Прибиткова І.М. Еволюція міської цивілізації і післяміські форми розселення в Україні / І. М. Прибиткова // Український соціум. — № 1 (52). — 2015. — C. 92-104.
 • Pribytkova І. Cartographical Modeling as a statistical method for monitoring of a spatial behavior of population and parameters of its social structure / Irina Pribytkova // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2015. — P. 153-165.
 • Pribytkova І. The extension of mobile labour markets under conditions of growing unemployment in the Ukraine / Prybytkova Iryna // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Випуск 3 (17). — 2016.
 • Прибиткова І. Якість життя як оцінна категорія / Ірина Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2016. — C. 78-93.
 • Simonchuk E. Class positions and class identities: an analysis of their relationship in post-socialist and capitalist countries / E. Simonchuk // Differences, Inequalities and Sociological Imagination : book of abstracts, the 12th Conference of the European Sociological Association (Prague, 25-28 August 2015). — Prague: [ESA, IS CAS], 2015. — P. 1576.
 • Симончук О. Інституціоналізація класового аналізу в українській соціології / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2016. — C. 3-25.
 • Симончук О. Картографування класів: традиції та новації / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2016. — C. 26-51.
 • Симончук О. Тематичні кластери сучасного класового аналізу / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2016. — C. 3-25.
 • Симончук О. Успіхи і проблеми у вивченні соціальних класів / О. Симончук. — 2016.
 • Стукало С. «Білі комірці» в соціальному просторі українського суспільства / С. Оксамитна, С. Стукало // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Випуск 3 (17). — 2016.
 • Беленок А. Городское пространство в восприятии и практиках киевских студентов / А. Беленок // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. — Вип. 6 (17). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 221–240.
 • Беленок А.А. Отношение населения Украины к Союзу России и Беларуси (поколенческая динамика) / А.А. Беленок // Социологический альманах. — Вып. 5. — Минск: Беларуская навука, 2014. — C. 69–76.
 • Бєлєнок О. Нерівність за термінами проживання у місті як чинник соціальної диференціації / О. Бєлєнок // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2013. — C. 230–239.
 • Бєлєнок О.А. Рівень життя в оцінках України (поселенські виміри) / О.А. Бєлєнок // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2012. — C. 210–220.
 • Домаранская А. Стиль жизни: структурные и личностные детерминанты / А. Домаранська // Социологический альманах. — Вип. 5. — Минск: Беларуская навука, 2014. — C. 464–478.
 • Домаранська А. Культурна стратифікація українського суспільства / А. Домаранська // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2013. — C. 360–366.
 • Домаранська А. Стратифікація практик дозвілля / А. Домаранська // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. — Вип. 5 (16). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2013. — C. 648–666.
 • Иващенко О. О социальности постсоветских государств Украины и Беларуси: социология и политэкономия транзита / О. Иващенко // Перекрестки : Журнал исследований восточноевропейского пограничья. — № 3–4. — 2013. — C. 23–61.
 • Иващенко О. Украина и Беларусь как социальное государство: постсоветская жизнь и выживаемость по path dependency в региональном Пограничье. Ч.1 / О. Иващенко // Перекрестки : Журнал исследований восточноевропейского пограничья. — № 1-2. — 2013. — C. 96–122.
 • Іващенко О. Київ у тренді соціального вирівнювання чи загальноукраїнського збіднення? / О. Іващенко // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2013. — C. 207–214.
 • Іващенко О. Місто й село як соціальний простір відповідальності: солідаризація пріоритетів / О. Іващенко // Українське суспільство 1992-2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2014. — C. 417–422.
 • Іващенко О.В. Місто «майстрів», або зайнятість городян: де наш освітньо-професійний резерв? / О.В. Іващенко // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2012. — C. 436–446.
 • Макеев С.А., Домаранская А.А. Стратифицированно-дифференцированная структура городского населения Украины / С.А. Макеев, А.А. Домаранская // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2014. — C. 42–65.
 • Макеев С., Оксамитная С. Социальная подвижность без выравнивания шансов / С. Макеев., С. Оксамитная // Отечественные записки. — № 5 (50). — 2012. — C. 111–122.
 • Макеев С. Інституційна генерація насильства / С. Макеєв // Філософська думка. — № 2. — 2013. — C. 60–71.
 • Макеев С. Складні та простіші способи оцінювати стратифікованість суспільства / С. Макеєв // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2013. — C. 183–189.
 • Малиш Л. Стратифікація життєвих можливостей містян / Л. Малиш // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2013. — C. 215–221.
 • Матусевич В. «Традиція», «модерн» і «постмодерн» в ціннісних орієнтаціях міського населення України / В. Матусевич // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2013. — C. 298–304.
 • Матусевич В. Поселенська структура як чинник соціальної диференціації / В. Матусевич // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2012. — C. 220–228.
 • Оксамитна С., Стукало С. Престиж професій та занять у соціальному просторі міста / С. Оксамитна, С. Стукало // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2012. — C. 429–436.
 • Прибиткова І. Місто та просторова організація життя суспільства / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2014. — C. 72–103.
 • Прибиткова І. Передумови формування територіальних міграційних систем / І. Прибиткова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду в Україні. — № 3 (101). — 2013. — C. 147–155.
 • Прибиткова І. Презентація міста в просторово-часовій парадигмі / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2013. — C. 3–19.
 • Прибиткова І. Презентація міста в просторово-часовій парадигмі / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2013. — C. 3–25.
 • Прибыткова И. Трансформация структуры миграционных потоков в Украине и их динамика в условиях мирового финансового кризисна / Прибыткова И. // Демоскоп [Электронный ресурс]. — 2013. [Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2013/0563/analit01.php]
 • Прибыткова И.М. Презентация города в системной парадигме / И. Прибыткова // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. — Вип. 5 (16). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2013. — C. 427–441.
 • Симончук Е.В. Классовая структура Украины в сравнительной и временной перспективах / Е.В. Симончук // Социологический альманах. — Вып. 5. — Минск: Беларуская навука, 2014. — C. 155–167.
 • Симончук О. Соціально-структурні характеристики великого міста / О. Симончук // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2012. — C. 420–429.
 • Ivashchenko O. About post-soviet labour market origin within Ukrainian case / O. Ivashchenko // Research and Social Change (RSC) [Electronic resource]. — № 6. — issue 1. — 2014. — P. 420–429. [Access: http://www.fuds.si/media/pdf/zaloznistvo/RSC/RSC_Numebr_6_Issue_1__January__2014.pdf]
 • Makeev S. A Conception of Institutionally Reproducible Social Inequalities / S. Makeev, S. Oksamytna // Ukrainian Sociological Review, 2010-2011. — Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine, 2013. — P. 84–106.
 • Pribytkova I. Demographic Development of the Ukraine Under Challenges of Globalization and Uncertainty of Its Geopolitical Choice / I. Pribytkova // International Migration of Population: Russia and Contemporary World ; ed. by V. Iontsev. — Volume 27. — Moscow, 2012. — P. 154–157.

Публікації за темою "Соціальна стратифікація в Україні в глобальній та локальній перспективах"

 • Бєлєнок О. Еволюція системоутворюючих інститутів українського суспільства (1990-2010) / О. Бєлєнок // Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. Том 1. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 115-124.
 • Беленок А.А. Динамика социально-экономических трансформаций украинского общества в оценках возрастных групп // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 1 (12). — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 276–289.
 • Бєлєнок О.А. Економічна ситуація та розшарування суспільства в оцінках і очікуваннях різних груп населення // Українське суспільство 1994-2009. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 99-110.
 • Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: у пошуках джерел / О. Іващенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2011. — C. 84-113.
 • Іващенко О. Зайнятість і фах: соціологічні факти усталеної неузгодженості / О. Іващенко // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Том 1. — К.: Інститут соціології НАН України, 2011. — C. 363-381.
 • Іващенко О.В. Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні досліди / О.Іващенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2010. — C. 29-56.
 • Іващенко О.В. Рівень життя vs якість життя: очікувані та неочікувані самооцінки / О. Іващенко // Українське суспільство 1994-2009. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 31-41.
 • Лавріненко Н.В. Cучасна українська сім`я та сімейні цінності / Н. Лавріненко // Становище сімей в Україні. Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді, Кабміну України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики (за підсумками 2000-2009 років) / кер. А.Ю. Тарновська). — К.: Мін-во України у справах сім’ї та молоді. Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, 2011. — C. 7-35.
 • Лавріненко Н.В. Гендерні відносини в українській сім’ї / Н. Лавріненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2010. — C. 138-163.
 • Лавріненко Н.В. Гендер як соціальний інститут: нові методологічні підходи дослідження // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє. — К., 2009. — C. 20-28.
 • Макеєв С.О. Інституціональна теорія соціальних змін: загальні тенденції і український досвід / С. Макеєв // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Том 1. — К.: Інститут соціології НАН України, 2011. — C. 17-36.
 • Макеєв С., Оксамитна С. Концепція інституціонально відтворюваних нерівностей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2011. — C. 32-50.
 • Макеєв С. Інституційні інкубуси та еволюція суспільств // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія соціологічна. — Вип. 5. — 2011. — C. 3–10.
 • Макеєв С., Патракова А., Домаранська А. Диференціація та стратифікація населення України по сприйняттю ситуацій нерівності / С. Макеєв, А. Патракова, А. Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2010. — C. 85-101.
 • Макеєв С. Соціально-економічна стратифікація в Україні: неадекватні оцінки, хибні пріоритети / С. Макеєв // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. — Київ: ІС НАН України, 2010. — C. 119-128.
 • Макеев С.А. Состояние и перспективы исследований социальной стратификации // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали YII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: множинність сучасності та простори ідентичностей» 20-21 травня 2010 (м.Київ). — Київ: Логос, 2010. — C. 12-17.
 • Макеев С.А. Метафора «игры» в изучении и описании процессов стратификации // Львівський соціологічний форум «Традиції та інновації в соціології». Збірник наукових праць. — Львів – Дрогобич: Посвіт, 2009. — C. 22-27.
 • Макеев С.А. О наблюдении за структурами и структурном объяснении // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільствознавства: зб. наукових праць. — Випуск 15. — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. — C. 19–24.
 • Макеев С.А. Метаморфозы социальной структуры // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2008 року. — Київ: Соціологічна асоціація України, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут соціології НАН України, 2009. — C. 11-17.
 • Макеєв С.О. Суспільні настрої та оцінки фінансово-економічної кризи громадянами Росії та України / С. Макеєв // Українське суспільство 1994–2009. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 22-31.
 • Матусевич В. Соціальна структура і соціальна самоідентифікація: тенденції змін / В. Матусєвич // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 84-94.
 • Матусевич В.А. Соціально-психологічні прояви соціальної стратифікації у регіональному вимірі / В. Матусєвич // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 136-146.
 • Оксамитна С. Соціально-економічна стратифікація в Україні: неадекватні оцінки, хибні пріоритети / С. Оксамитна. — Київ: НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2011. — 287 c.
 • Оксамитна С., Стукало С. Новітня доба української освіти / С. Оксамитна, С. Стукало // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. — Том 1. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 444-458.
 • Оксамитна С.М. Молодь України: перехід від освіти до зайнятості / [Оксамитна С., Виноградов О., Малиш Л., Марценюк Т.; за ред. С. Оксамитної]. — Київ: ВПЦ НаУКМА, 2010. — C. 48-51; С. 164-202.
 • Оксамитна С. Суб’єктивне сприйняття соціальної мобільності: досвід міжнародного дослідження та тенденції в Україні / С. Оксамитна // Наукові записки НаУКМА. — Том 109: Соціологічні науки. — 2010. — C. 5-12.
 • Оксамитна С. Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2010. — C. 4-29.
 • Оксамитна С. Освітня нерівність: вплив соціального походження в інституційному контексті сучасної України // Наукові студії Львівського соціологічного форуму „Традиції та інновації в соціології”: Зб. наукових праць. — Дрогобич: Посвіт, 2009. — C. 37-45.
 • Оксамитна С.М., Васильченко А.А. Соціальна диференціація освітніх можливостей за результатами міжнародного проекту PISA: досвід для України // Наукові записки НаУКМА. — Том 96: Соціологічні науки. — 2009. — C. 13-21.
 • Патракова А. Социально-классовые позиции и ценностные ориентации / А. Патракова // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2009. — C. 169–185.
 • Прибиткова І.М. Український селянин у просторі нерівних можливостей / І. Прибиткова // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. — Київ: ІС НАН України, 2010. — C. 393-403.
 • Прибиткова І.М. Зміни в поселенській структурі населення України та тенденції міграції / І. Прибиткова // Українське суспільство 1992-2011. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2011. — C. 102-115.
 • Прибиткова І.М. Метаморфози колгоспного селянства в процесі капіталістичної реформації аграрного сектору України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорії, методи. — № 844. — 2009. — C. 147-153.
 • Прибиткова І.М. Критерії внутрішньокласової структури селянства та міжкласових кордонів у дискусіях аграрників радянської доби та пострадянського реформаційного часу // Соціальний розвиток сільських районів. Матеріали міжнародної інтердисциплінарної конференції, присвяченої 165-річчю з часу заснування Уманського державного аграрного університету / за ред. А.М. Шатохіна. — 2009. — C. 134-138.
 • Прибыткова И.М. Пространственная самоорганизация населения: теоретико-методологические предпосылки исследования // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2009. — C. 84-98.
 • Симончук О. Динаміка соціально-класової структури у пострадянській Україні / О. Симончук // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Том 1. — К.: Інститут соціології НАН України, 2011. — C. 68-84.
 • Симончук О. Класова дія: тенденції та перспективи формування соціальних класів в Україні / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2011. — C. 50-97.
 • Симончук О. Класова свідомість: досвід порівняльного емпіричного вивчення / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2010. — C. 56-85.
 • Симончук О. Особливості сприйняття класового конфлікту представниками різних соціальних груп / О. Симончук // Українське суспільство 1994–2010. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 182-193.
 • Симончук О. Професійна структура сучасної України / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2009. — C. 62-99.
 • Симончук Е. Международные исследования как фактор развития методического инструментария измерения социальной стратификации // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників I Конгресу САУ. — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. — C. 89.
 • Simonchuk E. The Occupational Structure of Ukrainian Society in Time and Comparative Perspectives / Е. Simonchuk // Ukrainian Sociological Review 2008–2009. — 2009. — P. 77–119.
 • Стукало С.М. Динаміка самоідентифікації соціального становища працівниками кваліфікованої розумової праці // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. — Київ: ІС НАН України, 2010. — C. 238-244.

Публікації за темою "Наступність і змінність в трансформаціях соціальної структури"

 • Макеев С.А. О наблюдении за структурами и структурном объяснении // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільствознавства: зб. наукових праць. — Випуск 15. — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. — C. 19–24.
 • Макеев С.А. Метаморфозы социальной структуры // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2008 року. — Київ: Соціологічна асоціація України, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут соціології НАН України, 2009. — C. 11-17.
 • Матусевич В. Неконсистентність і маргінальність — два визначення одного статусу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2009. — C. 104-112.
 • Матусевич В. Регіональні особливості соціальної стратифікації // Українське суспільство 1994–2009. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2009. — C. 60-67.
 • Оксамитна С., Стукало С. Соціальна диференціація населення відчуттям нестачі соціальних ресурсів і можливостей // Українське суспільство 1994–2009. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2009. — C. 67-78.
 • Симончук О. Взаємозв’язок професії і соціально-статусних характеристик // Українське суспільство 1994–2009. Соціологічний моніторинг / За ред. В.Ворони, М.Шульги. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 48-60.

Публікації за темою "Легiтимацiя та iнституцiоналiзацiя нових соцiальних нерiвностей"

 • Новые социальные неравенства / Под ред. С. Макеева. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2006. — 355 c.
 • Симончук Е. Рабочий класс в Украине: хроника потерь // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2005. — C. 5-25.
 • Симончук Е. Рабочий класс в Украине: хроника потерь // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2006. — C. 38-65.
 • Оксамитная С., Хмелько В. Социальная эксклюзия в Украине на начальной стадии реставрации капитализма // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2004. — C. 66-77.
 • Прибиткова I. Бiднiсть як наслiдок нерiвного перерозподiлу багатства в українському суспiльствi // Українське суспiльство. Соцiологiчний монiторинг. — 2006. — C. 167-176.

Публікації за темою "Тенденції становлення й трансформації соціальних інститутів"

 • Матусевич В.А. Социальный институт: функция, генезис, структура // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2004. — C. 43-56.
 • Лавриненко Н. О новых методологических подходах к исследованию института гендера // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2006. — C. 103-115.
 • Iващенко О. Зайнятiсть i професiйна освiта: до питання взаємовiдповiдностi // Українське суспiльство. Соцiологiчний монiторинг. — К.: IС НАН України, 2006. — C. 47-55.

Публікації за темою "Функції соціального контролю інститутів громадянського суспільства"

 • Оссовський В.Л. Соцiологiя громадської думки: навчальний посiбник. — К.: Стилос, 2005. — 186 c.

Публікації за темою "Статуснi i професiйнi iдентичностi: руйнування та конструювання"

 • Классовое общество: теория и эмпирические реалии / Под ред. С.А. Макеева. — К.: ИС НАН Украины, ПЦ "Фолiант", 2003. — 257 c.

Публікації за темою "Сучасні тенденції соціальної мобільності в українському суспільстві"

 • Макеев С.А., Оксамитная С.Н., Швачко Е.В. Социальные идентификации и идентичности / Под ред. С.А. Макеева. — К.: ИС НАН Украины, 1996. — 185 c.
 • Подвижность структуры: современные процессы социальной мобильности / Макеев С.А., Прибыткова И.М., Симончук Е.В. и др. — К.: ИС НАН Украины, 1999. — 203 c.