i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Відділ історії та теорії соціології

Тел.:
+380 (44) 255-61-67
Каб.:
213
Відділ історії та теорії соціології
Відділ історії та теорії соціології функціонує у складі Інституту соціології НАН України з часу його створення.

Наукові співробітники відділу:

Основні наукові інтереси і напрямки діяльності відділу:

 • історичні аспекти розвитку вітчизняної і світової соціології;
 • теоретичні та метатеоретичні проблеми сучасної соціології;
 • зміни форм і ролі соціологічної рефлексії, понятійно-категоріального апарату соціології;
 • соціологічні теорії суспільного розвитку, модернізації та легітимації соціального порядку;
 • соціологічні проблеми глобалізації, демократизації та громадянського суспільства;
 • соціологічні концептуалізації розвитку сучасного українського суспільства;
 • різні аспекти функціонування й розвитку соціологічного знання;
 • теоретичні підходи в рамках конфліктологічної парадигми у соціології;
 • концептуальні версії «розуміючої» соціології й соціології повсякдення;
 • взаємини соціології із суспільством та владою.

Планові науково-дослідні теми:

Сучасний стан та перспективи метатеоретизування у соціології

(I кв. 2017 р. – IV кв. 2019 р.)

Керівник – д.соц.н. Резнік В.С.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що рівень обізнаності соціологів України із сучасним перебігом і проблематикою соціологічного метатеоретизування не відповідає потребам і можливостям наукової рефлексії перехідного українського суспільства, яке інтегрується у європейський та глобальний соціальний простір. Відтак метою дослідження є вивчення сучасного стану та перспектив метатеоретизування у соціології на підґрунті порівняльного аналізу відповідних теоретичних побудов. Йдеться про історичну реконструкцію сучасних версій метатеорії соціології у порівняльному контексті. Тобто планується здійснити порівняння притаманних їм вихідних базових припущень про природу соціальної реальності, способів її пізнання та моделей пояснення, аналітичних стратегій та пріоритетної проблематики. Об’єктом дослідження є теоретичний доробок чільних теоретиків світової соціології останніх десятиліть. А предметне поле дослідження складатимуть передусім вагомі досягнення у розбудові підвалин метатеорії соціології після 2000 року.


Соціальний порядок у сучасному українському суспільстві : модернізація , самоорганізація та леґітимація

(I кв. 2014 р. – IV кв. 2016 р.)

Керівник – д.соц.н. Резнік В.С.

Метою дослідження є концептуалізація соціального порядку як соцієтального феномену та отримання на цьому концептуальному підґрунті знань про стан соціальної упорядкованості сучасного українського суспільства, імовірні можливості та напрями такого впорядкування. Актуальність дослідження зумовлена невідповідністю наявної соціальної упорядкованості суспільної життєдіяльності очікуванням переважної більшості громадян України. Існуючі пояснення соціального порядку у стабільних розвинутих суспільствах виявляють свої обмеження й увиразнюють дефіцит знання про соціальну упорядкованість перехідних суспільств. Тому необхідним є теоретичне дослідження змісту поняття соціального порядку, його функцій та зв’язків у поняттєвому апараті сучасної соціології, а також уточнення пізнавальних можливостей концепту соціального порядку стосовно перехідного суспільства.


Соціологічні концептуалізації суспільства в осмисленні модернізаційних процесів

(І кв. 2012 р. – IV кв. 2013 р.)

Керівник – к.філос.н. Степаненко В.П.

Метою роботи за поточною плановою темою «Соціологічні концептуалізації суспільства в осмисленні модернізаційних процесів» є системний аналіз сучасних соціологічних концепцій суспільства з метою використання їх теоретичного потенціалу для осмислення нагальних проблем української суспільної трансформації та модернізації. Завдання дослідження полягають у тому, щоби: а) дослідити трансформацію соціологічних підходів, методології та розвиток понятійно-категоріального апарату щодо «суспільства» як складного системного об’єкту мета-соціологічного дослідження, виявити та концептуалізувати евристичний потенціал, межі, та особливості соціологічного дослідження суспільства; б) проаналізувати та систематизувати сучасні соціологічні підходи щодо вивчення сучасного суспільства та різних (репродуктивних, інституціональних, функціональних, символічно-комунікативних) аспектів його життєдіяльності; в) актуалізувати та вивчити сучасну соціологічну проблематику суспільних змін, трансформацій, модернізацій та стагнацій суспільства.


Українська соціологія: новітня історія з 1960-х років та дилеми розвитку

(І кв. 2009 р. – ІV кв. 2011 р.)

Керівник – к.філос.н. Степаненко В.П.

Здійснено аналіз історичних етапів та суспільних факторів розвитку вітчизняної соціології у період 1960-2000-х рр. в контексті розвитку суспільства, що трансформується, та розвитку світової соціологічної науки. Виявлено особливості інституціоналізації вітчизняної соціології з радянських часів та подальшого її становлення, пов’язаного насамперед з проголошенням незалежної держави та процесами демократизації в суспільстві. Проаналізовано суспільні та наукові закономірності трансформації понятійно-категоріального апарату та предметного поля вітчизняної соціології. Підготовлено та проведено перше експертне опитування професійних соціологів України щодо стану, проблем та перспектив розвитку соціології в країні. Результати дослідження репрезентовані на 2 міжнародних та низці національних конференцій, опубліковано 1 монографію та більш ніж 15 статей, підготовлені навчально-методичні та освітні програми з проблематики теми, виконавці НДР брали участь у розробці Державної концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р.


Сучасна соціологічна теорія на тлі глобалізаційних викликів

(І кв. 2006 р. – ІV кв. 2008 р.)

Керівник – к.філос.н. Степаненко В.П.

Здійснено аналіз сучасних соціологічних концепцій глобалізації, зокрема в таких теоретичних полях, як постмодерна теорія, концепція “суспільства ризику”, інформаційно-комунікативні теорії, соціологічна проблематика культури та цінностей, конфліктологічна парадигма, а також проблематика репрезентацій та формування іміджу України в сучасному глобальному світі. Досліджена трансформація сучасної соціологічної теорії в контексті глобалізаційних впливів. Проаналізовані особливості та специфіка проявів глобалізації в Україні, а також сприйняття глобалізації у громадській думці та у політичному дискурсі країни. Опублікована 1 колективна монографія, результати дослідження репрезентовані на 2 міжнародних та низці національних конференцій, опубліковано більш ніж 20 статей, підготовлені навчально-методичні та освітні програми з проблематики теми.


Соціологічне знання та влада: діалог теорії та політичної практики

(І кв. 2003 р. – І кв. 2006 р.)

Керівник – к.філос.н. Степаненко В.П.

Здійснено аналіз основних концепцій світової соціологічній теорії, які дотичні досліджуваної проблеми (постмодерні концепції, концепція “соціології соціології”, концепції громадянського суспільства та соціального капіталу, пост-структуралізму, феноменології культури та символічного обміну, конфліктологічна теорія). Проаналізовані умови й чинники оптимізації комунікаційної моделі взаємин між владою, соціологічним знанням та суспільством з акцентуванням уваги на визначальних моментах – зміні соціологічних парадигм, системи цінностей, формуванні громадянського суспільства, новій комунікаційній парадигми влади та суспільства, глобалізації, умов національного державотворення. Опублікована 1 колективна монографія, проведено одну міжнародну конференцію, більш ніж 30 статей, підготовлені навчально-методичні та освітні програми з проблематики теми.


Соціологічні теорії суспільної трансформації

(ІІ кв. 2000 р. – І кв. 2003 р.)

Керівник – д.філос.н., проф. Танчер В.В.

Здійснено аналіз найвпливовіших сучасних теоретичних моделей та стратегій суспільних трансформацій – постмодерних концептуалізацій, концепції громадянського суспільства, функції традиції в суспільній свідомості, теорії конфліктів тощо. Проаналізовані умови й чинники оптимізації суспільних трансформацій з акцентуванням уваги на визначальних аспектах – зміні соціологічних парадигм, системи цінностей, формуванні громадянського суспільства, новій комунікаційній парадигми влади та суспільства, глобалізації, умов національного державотворення. Опубліковані 1 колективна та 3 індивідуальні монографії, більш ніж 30 статей, підготовлені навчально-методичні та освітні програми з проблематики теми.

Наукові публікації відділу:

 • Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли. — К.: Наукова думка, 1992. — 263 c.
 • Степаненко В.П. Пост-индустриализм и жизненный мир: концепция образа жизни в социальной философии США 70–80-х годов. — К.: Наукова думка, 1992. — 109 c.
 • Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов: методологический аспект. — К.: Наукова думка, 1992. — 116 c.
 • Тарасенко В.И. Социология потребления. Методологические проблемы / Отв. ред. Е.А. Донченко. — К.: Наукова думка, 1993. — 167 c.
 • Пилипенко В.Е., Поддубный В.Е., Черненко И.В. Социальный морфогенез: эволюция и катастрофы (синергетический подход). — К.: Наукова думка, 1993. — 96 c.
 • Социологическая теория сегодня. Сборник статей американских и украинских теоретиков / Под ред. В. Танчера. — К.: ИС НАН Украины, 1994. — 144 c.
 • Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. — К.: Наукова думка, 1995. — 225 c.
 • Бурлачук В., Молчанов М., Степаненко В. Біля витоків соціологічної думки в Україні / За ред. В. Танчера. — К.: ІС НАН України, 1996. — 114 c.
 • Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. та ін. Соціологічна думка України: навчальний посібник. — К.: Заповіт, 1996. — 424 c.
 • Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Под. ред. В.В. Танчера. — К.: Абрис, 1996. — 112 c.
 • Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз. — К.: Наукова думка, 1997. — 336 c.
 • Економічна соціологія. Навч. посібник / Під заг. ред. Ворони В.М., Пилипенка В.Є. — К.: Інститут соціології НАН України, 1998. — 272 c.
 • Stepanenko V. Social Construction of Identity and School Policy in Ukraine. — Commack, New York: Nova Science Publishers, Inc., 1999. — 211 p.
 • Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. — К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. — 400 c.
 • Михальченко М.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы?. — К.: ИС НАН Украины, 2001. — 440 c.
 • Михальченко М.І. Українська афористика Х–ХХ ст. — К.: Видавничий центр «Просвіта», 2001. — 320 c.
 • Бурлачук В. Символ и власть. Роль символических структур в построении картины социального мира. — К.: ИС НАН України, 2002. — 266 c.
 • Тарасенко В.І., Іваненко О.О. Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства: Соціотехнологічна парадигма. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 570 c.
 • Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / За ред. В.В. Танчера, В.П. Степаненка. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 244 c.
 • Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. — К.: ВД «Стилос» ПЦ «Фоліант», 2005. — 254 c.
 • Аграрна реформа в Україні: (Соціологічна діагностика) / М. Баланівський, О.С. Гончарук, О.О. Іваненко, М.О. Сакада та ін.; За ред. В.І. Тарасенка. — К.: ІС НАН України, 2007. — 575 c.
 • Рыбщун А. Украинская социология. Традиции, факторы, ориентиры развития (советский и постсоветский периоды). — Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. — 222 c.
 • Резнік В.С. Леґітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії. — К.: ІС НАН України, 2010. — 512 c.
 • Глобалізація в соціологічному вимірі / В. Степаненко, В. Бурлачук, В. Тарасенко, О. Іваненко, В. Казаков, В. Королько та ін. / За ред. В. Степаненка, В. Бурлачука. — К.: ІС НАН України, 2011. — 319 c.
 • Пилипенко В.Є. Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер життєдіяльності суспільства. — Львів: ЗУКЦ, 2012. — 326 c.
 • Шульга А. Легитимация и "легитимация": феноменологический анализ. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. — 208 c.
 • Загороднюк Т. Концепции постсоветской трансформации общества Т.И. Заславской и Н.В. Паниной. — Киев: Институт социологии НАН Украины, Социологический центр имени Н. Паниной, 2013. — 164 c.
 • Степаненко В.П. Громадянське суспільство: дискурси і практики / Віктор Степаненко. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. — 420 c.
 • Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок / за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. — 301 c.
 • Ukraine after the Euromaidan: Challenges and Hopes / ed. by V. Stepanenko and Y. Pylynskyi. — Bern: Peter Lang, 2015. — 271 p.
 • Шульга О. Евристичний потенціал поняття «символічний універсам»: методологічні та теоретичні аспекти. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2016. — 372 c.
 • Пилипенко В., Сапєлкіна О., Чепурко Г. Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір / Від. ред. Ю.О. Привалов. — К.—Л.: Ліга-Прес, 2016. — 130 c.
 • Пилипенко В., Чепурко Г. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні. — Київ—Львів: Ліга-Прес, 2017. — 184 c.
 • Кримський С.Б., Пилипенко В.Є., Салюк Ю.В. Верифікація соціальних прогнозів (методологічний аспект). 25 років потому. 2-е вид., перекл. з рос. / НАН України, І-нт соціології, Центр соціальних експертиз; відп. ред. Ю.О. Привалов. — Київ—Львів: Ліга-Прес, 2017. — 134 c.