i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Інститут соціології НАН України є однією з провідних установ у сфері підготовки наукових кадрів в галузі соціології в Україні.

У 2016 році, відповідно до нових правил, Інститут отримав ліцензію на підготовку докторів філософії (третій рівень освіти на основі ступеня магістра і водночас - перший науковий ступінь) за спеціальністю 054 - соціологія. 

У 2023 році ліцензію було переоформлено відповідно до пункту 5 сьомої статті 24 Закону України "Про вищу освіту", пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

На сьогодні на ОНП Соціологія навчаються випускники провідних українських університетів. Кадровий потенціал Інституту соціології дає можливість врахувати різноманітні наукові інтереси здобувачів, реалізувати дослідницькі пропозиції як теоретико-методологічного характеру, так і дослідження актуальних соціально важливих проблем сучасного українського суспільства.

 

СПИСОК аспірантів Інституту соціології НАН України станом на 01.01.2024

№  пп ПІП Рік народ. Бюджет, контракт Форма навчання Дата вступу до аспір-ри Дата закін. аспір-ри Шифр спец-ності Тема дисертації Науковий керівник Публікації, дотичні до тем наукових
досліджень аспірантів
1

БІГУН Юлія Віталіївна (відпустка по догляду за дитиною)

1994 держзам. стаціонар 01.11.2017 .054 Просоціальна активність як компонент соціального капіталу українського суспільства Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор

Злобіна О. (ред.) (2022). Аґенти соціальних змін у суспільстві нестійкої інституційності. Інститут соціології НАН України.


Категорія «Б»

Злобіна О., Бевзенко Л., (2021). Волонтерство в умовах інституційних та структурних змін: ґенеза та агентні впливи. 
Український соціологічний журнал, віпуск 26с. 27-38.


Злобіна О. Г. (2021). Як здійснити трансфер реципієнтів в стан донорів: перспективи змін в спільнотах, породжених війною. Породжені війною спільноти як соціальні донори і реципієнти. Матеріали Міждисциплінарного наукового
семінару (Київ, 25 березня 2021 р.) [електронний документ] / ред. кол.: Т.
М. Титаренко, О. Г. Злобіна, М. С.Дворник. К.: ІС НАН України; ІСПП НАПН України. С. 6–10. URL:10.33120/W-GCSDRProceding-2021. (У
співавтор. з Бурковським П. А.).

2

САВЧЕНКО Михайло Миколайович

1995 держзам. стаціонар 01.11.2019 31.10.2024 .054 Ціннісний вимір професійного самовизначення підлітків Скокова Л.Г., пров.н.с., д.соц.н.

Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри / за ред. Л.Скокової. Київ: Інститут соціології НАН України, 2021. 350 с.

Цінності та ціннісні зміни в сучасному суспільстві: тренди і перспективи [Н.Костенко, А.Ручка, Л.Скокова та ін.]; за ред.Н.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН України, 2020. 358 с.

Участь у культурі: люди, спільноти, стани [Н.Костенко, А.Ручка, Л.Скокова та ін.]; / за ред. Н. Костенко. К.: Ін-т соціології НАН України, 2018.

3

ВИННИК Ілля Вікторович

1997 держзам. стаціонар 01.11.2020 31.10.2024 .054 Ігрові онлайн практики молоді, як засіб конструювання соціальної ідентичності Соболева Н.І., пров.н.с., д.соц.н.

Web of Science Core Collection/Scopus: 

Sobolieva N. Development of modern sociological education in Ukraine: problems, prospects. / Iryna Mykytiuk, Gulbarshyn Chepurko, Natalia Sobolieva,
Myroslava Kukhta, Inna Shevel // Eduweb, 2022, abril-junio, v.16, n.2. /82-94

Категорія «Б»


Соболєва Н. І. Солідаритети сучасного українського суспільства / І. О.Мартинюк, Н. І. Соболєва // Соціально-
психологічні чинники інтеграції українського соціуму / [О.Г.Злобіна, М.О.Шульга, Л.Д.Бевзенко та ін.]; за наук. ред. О.Г.Злобіна. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2016. – С. 98–108.


Соболєва, Н. І., Мартинюк, І. О. (2020). Соціальні зміни та агенти змін в сучасному світі: соціологічні рефлексії.
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики, 86, 77–88. Запоріжжя


Соболєва Н., Соболєв А. Психологічне благополуччя українців: стратегії адаптації. Українське суспільство в умовах війни. 2022 : колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна,
Н. Костенко та ін.; за ред. членкор. НАН України, д.філос.н Є. Головахи,
д.соц.н. С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. С.384–397

4

АРТИКУЦА Карина Володимирівна

1998 держзам. стаціонар 01.11.2020 31.10.2024 .054 Сучасні тенденції побудови та реалізації молодими людьми сімейних та кар’єрних життєвих планів Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор

Злобіна О.Г. Від “homo soveticus” до “homo ukrainicus” / О.Г. Злобіна // Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів: колективна монографія / наук. ред. В.В.Танчер; М-во освіти України, М-во Культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т журналістики і міжнар. відносин, каф. Соціології. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. 287 с. С. 6–17.


Злобіна О. Г. Від юності до молодості: можливості епігенетичної моделі в соціокультурному аналізі // Психологія особистості. 2017. № 8. (0,8 д.а.)


Злобіна О. (2021). Переживання минулого, теперішнього та майбутнього як чинник емоційної напруженості в умовах суспільної нестабільності: молодість vs зрілість. Проблеми розвитку соціологічної теорії.
Суспільство та держава: 30 років незалежності України. Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24–25 вересня 2021р.). Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Київ

5

ГЕТМАН Юлія Анатоліївна

1987 держзам. стаціонар 01.11.2021 31.10.2025 .054 Інституціоналізація громадсько-політичної активності в умовах діджиталізації публічної сфери України Резнік О.С., завідувач відділу, д.соц.н., ст.н.с.

1. Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / за наук. ред. О.Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019.


2. Резнік, О. (2020). Суб’єкти
громадянських практик як підґрунтя демократичного транзиту України.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 5-22.


3. Резнік, О.С. (2020). Громадянське суспільство як підґрунтя цивілізаційної
суб’єктності України. Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності: національна доповідь (сс.221–233) / [ред. кол. С. І.Пирожков та ін.]. Київ: Ніка-Центр.


4. Резнік, О. (2021). Громадянські практики українців за роки незалежності. В В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальниг змін. 30 років незалежності, 8 (22) (сс. 320–326).

6

ЛУКОНІН Валентин Валерійович

1998 держзам. стаціонар 01.11.2021 31.10.2025 .054 Адаптація молоді до сучасного ринку праці: порівняльний аналіз (на прикладі України та Польщі) Смакота В.В., ст.н.с., к.соц.н.

Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри» колективна монографія / А.Арсеєнко, В.Буткалюк, О.Іваненко, І.Соколовський, Н.Толстих; за ред. В.Смакоти. Київ: Інститут соціології НАН України, 2023. 181 с. (Смакота В. - автор Розділу 3 "Поширення нестандартної зайнятості в сучасному світі та в Україні: наслідки для гуманітарного розвитку".


Смакота В. (2020) Міленіали в українському суспільстві//Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 7 (21) / [гол.ред-ри д. екон. н. В.М.Ворона, д. соціол. н. М.О.Шульга]. – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2020. С. 231-238.


Смакота В. (2023) Молодь в безробітті та нестандартній зайнятості на сучасному ринку праці // Професійна ресоціалізація безробітних у соціологічному вимірі. Колективна монографія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

7

КРІЖІК Катерина Сергіївна

1998 держзам. стаціонар 01.11.2022 31.10.2026 .054 Соціальні очікування як чинник формування життєвих перспектив вимушених українських мігрантів в умовах війни та повоєнної відбудови Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор

Загрози людському потенціалу в Україні: соціальні аспекти /
[О.Г.Злобіна, М.О.Шульга,
М.А.Паращевін, Н.І.Соболєва,]; за наук.ред. О.Г.Злобіної. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018.- 70 с. 5 д.а.


Злобіна О.Г. Взаємодія між українською та російською спільнотами: «наративні фрейми» майбутнього. Українське суспільство в умовах війни. 2022 : колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. членкор. НАН України, д.філос.н Є. Головахи, д.соц.н. С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. С. 337–346.


Злобіна О. Г. Образ майбутніх
українсько-російських стосунків: «наративні фрейми» на тлі війни. Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем: Матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 9–10 червня 2022р.) / Укладачі П.В. Федорченко-Кутуєв, О.Л. 
Якубін, О.М. Казьмірова та ін. Університетська книга, 2022. С. 99–101.

8

ПРИШВА Родіон Володимирович

1998 держзам. стаціонар 01.11.2022 31.10.2026 .054 Формування та деструкція структур і цінностей українського суспільства у 1917–1921 рр. в теоретичних підходах соціології революції Отрешко Н.Б., пров.н.с., д.соц.н., доцент

Отрешко Н. Транскультурність у сучасному світі: методологічні повороти, теорії і практики: монографія К.: Ін-т культурології НАМ України, 2021. 256 с


Scopus
Natalia Otreshko, Hanna Chmil, Valerii Bitaiev, Nadiia Korabliova, Nataliia Zhukova The Genesis of Power-the Role of Ideology in the Modern World / ASTRA Salvensis, Supplement No. 1, 2020 P.7-23


Розділи у монографії:
Отрешко Н. Транскультурність як нова дослідницька програма соціо-гуманітарного пізнання / Історико-теоретичний аналіз дослідницьких програм в соціології. Колективна монографія / В. Ворона, В. Казаков, Н. Отрешко, В. Пилипенко, В. Резнік, В. Степаненко; за заг. ред. В. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. С. 185-210 Розділ 6

Отрешко Н.Б. Формування методології дослідження самоорганізації
соціокультурного простору / Самоорганізаційні процеси в Україні: культурологічний аспект: монографія / Ю. П. Богуцький, Г. П. Чміль та ін. К.: Інститут культурології НАМ України, 2019. С.65-112. Розділ 2.

Отрешко Н.Б. Формування та трансформації держави в концепції історичної соціології Ч.Тіллі // Матеріали Міжнародної конференції «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» 26-27 листопада 2015, м. Київ

9

МІЩЕНКО Євген Євгенійович

1997 держзам. стаціонар 01.11.2023 31.10.2027 .054 Утворення та функціонування віртуальних ігрових спільнот як модель реальних соціальних процесів: теоретичні узагальнення та практичні висновки Паращевін М.О., пров.н.с., д.соц.н.

Паращевін М.А. Проблеми формування нового культурного простору за умов світу, що глобалізується // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства. Наукові доповіді і повідомлення другої Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України, 2001. – К., 2002. – С. 200–204.

Паращевін М. Культурний простір у контексті глобальних процесів // Соціальні виміри суспільства. Випуск 8. – К.: Інститут соціології НАН України, 2005. – С. 166–174. Паращевін М. Соціокультурні зміни в контексті глобальних процесів очима населення України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №3. – С. 194–206.

10

КОСТЕНКО Анна Володимирівна

1996 держзам. стаціонар 01.11.2023 31.10.2027 .054 Трансформація міського простору внаслідок воєнних дій: уявлення та практики Скокова Л.Г., пров.н.с., д.соц.н.

Скокова Л. Змінені війною ландшафти як соціальна проблема. В: Українське суспільство в умовах війни. Рік 2022. Колективна монографія / (ред). Головаха Є., Макеєв С. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри / за ред. Л.Скокової. Київ: Інститут соціології НАН України, 2021. 350 с.

Скокова Л. Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри

 

Завідувач аспірантури та докторантури:

ЕТЕНКО Максим Павлович

e-mail: asp-doc@i-soc.org.ua