i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Освітньо-наукова програма «Соціологія», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «054 Соціологія» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

Програма розроблена робочою групою в складі:

Керівник проектної групи

Злобіна О.Г., докт. соціол. н., проф., зав. відділом соціальної психології

Члени проектної групи

Макеєв С.О., докт. соціол. н., проф., зав. відділом соціальних структур

Скокова Л.Г., докт. соціол.н., доцент, пров.наук.співр. відділу соціології культури та масової комунікації

Чепурко Г.І., докт. соціол.н., ст.н.співр., зав. відділом соціальної експертизи

Стегній О.Г., докт. соціол.н., ст.н.співр., пров.наук.співр. відділу методології та методів соціології

Соболева Н.І., докт. соціол.н., ст.н.співр., пров.наук.співр. відділу соціальної психології

Гарант освітньо-наукової програми:

Злобіна Олена Геннадіївна доктор соціологічних наук, професор, зав. відділом соціальної психології

Програма розрахована на 4 роки.

Освітня компонента складає 40 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

З моменту отримання ліцензії у 2016 році ОНП постійно вдосконалувалася. Її трансформації можна простежити порвнюючи різні редакції.

ОНП 2016

ОНП 2020

ОНП 2022

На сьогодні освітньо наукова програма представляє здобувачам моливості вибудувати індивідуальну траєкторію навчання на основі 7 обовʼязкових та 13 вибіркових освітніх компонентів, силабуси яких представлено нижче

  • Обовʼязкові освітні компоненти
Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня С1*
Методологія, організація та технологія наукових досліджень
Розробка дисертаційного проекту
Соціологічні дослідження культурних процесів в українському суспільстві
Теоретико-методологічні проблеми структурного аналізу в соціології
Аспірантський дослідницький семінар
Асистентська педагогічна практика

  • Освітні компоненти вільного вибору аспірантів
Соціологія громадянського суспільства
Теоретична інтерпретація базових концептів та робочих понять соціологічного дослідження
Соціальна стратифікація і нерівності: основні підходи в емпіричних дослідженнях
Актуальні дослідження в сучасній світовій та українській економічній соціології
Суспільні трансформації в координатах особистісної суб’єктності
Сучасні проблеми, суперечності та виклики глобалізації
Сучасні медіа дослідження: теорії, методи, перспективи
Протидія маніпулятивним технологіям
Соціологія суб’єктивної реальності
Інтернет як ресурс демократизації сучасного українського суспільства
Життєвий комфорт в умовах урбанізації
Валідизація в соціологічному дослідженні: сутність та процедури
Методологія та методи соціальних експертиз

Піcля повнoгo викoнaння нaвчaльнoгo плaнy аспірaнти складають