i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07
 • Журнал виходить щоквартально українською мовою.
 • Редакція приймає матеріали у вигляді машинописних або роздрукованих текстів (2 екземпляри, через 1,5–2 інтервали, кг 12–14) і в електронній версії, записаній на компакт-диск або інший знімний носій (з роздруківкою) або надісланій електронною поштою на адресу редакції (електронний документ у форматі MS Word-97 — MS Word-2007 без позиціонування й переносів, у котрому для набору тексту варто використовувати тільки шрифт Times New Roman, за винятком символьних шрифтів у формулах).
 • Необхідно подати україномовну і англомовну анотації статті з викладом методологічних і методичних підстав дослідження, його результатів і висновків (обсяг — 0,7–1 стандартної машинописної сторінки, або 1200–1800 знаків), а також ключові слова українською та англійською мовами.
 • Прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон і адреса автора, а також відомості про його місце роботи (з повною адресою), посаду, науковий ступінь подаються на супровідній сторінці, де також варто вказати ім'я й прізвище автора латиною (відповідно до наявних документів, зокрема закордонного паспорту).
 • До цитат, які автор переклав самостійно, необхідно додавати відповідні фрагменти мовою оригіналу.
 • Бібліографічні відомості варто подавати наприкінці статті у вигляді списку літератури за абеткою (спочатку джерела, набрані кирилицею, а потім — латиницею). Посилання на джерела варто приводити в тексті у квадратних дужках відповідно до міжнародних стандартів (напр.: [Бурбаки, 1978: т. 1, с. 1]), а коментарі - посторінково з послідовною нумерацією.
 • Якщо стаття містить ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, малюнки), кожний такий матеріал варто подавати з відповідним підписом в електронному вигляді: таблиці, графіки й діаграми — у форматах Excel, малюнки — у форматах CorelDraw або Adobe Illustrator (імпортовані в Word ілюстрації не придатні для подальшої роботи).
 • Редакція рукописи не рецензує й не повертає. Експертиза редакційної колегії має сугубо внутрішньоредакційне призначення.
 • Автор не має права передавати в інші видання прийняті редакцією й затверджені редколегією до друку матеріали.
 • Статті за підписами авторів виражають їхні погляди, які можуть не збігатися з позицією редакційної колегії.
 • Редакція має право скорочувати статті й здійснювати літературне редагування.
 • Надання матеріалів редакції журналу припускає згоду на публікацію в друкованому вигляді в журналі й в електронній версії у виданнях, з якими редакція має відповідні угоди.


Файли для завантаження: