i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Відділ соціальної психології

Тел.:
+380 (44) 255-63-71
Каб.:
312
Відділ соціальної психології
Відділ соціальної психології створений в 1970 році в структурі Інституту філософії АН України, з 1990 року — в Інституті соціології НАН України. Із часу створення відділ очолювала членкореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор Лідія Василівна Сохань. Головні напрями роботи колективу: теоретико-методологічні й прикладні дослідження соціально-психологічних явищ, соціологія й соціальна психологія особистості й соціальних груп, проблеми життєтворчості, об'єкт-суб'єктні й суб'єкт-суб'єктні феномени соціальних змін.

Наукові співробітники відділу:

Основні наукові інтереси і напрямки діяльності відділу:

Основна наукова проблема, якій присвячена дослідницька робота відділу — відносини між індивідами і суспільством в контексті соціальних трансформацій. У фокусі досліджень — соціально-психологічні чинники, які виступають каталізаторами або гальмують процеси соціальної трансформації українського суспільства. На основі аналізу і теоретичної інтерпретації емпіричних даних соціологічних досліджень процесів соціальної консолідації та соціальної регуляції поведінки ведеться пошук шляхів підсилення соціальної інтеграції та подолання соціальної напруженості в українському суспільстві. Стратегічним напрямом досліджень відділу є виокремлення та опис ключових суб’єктів соціальних змін українського суспільства.

Планові науково-дослідні теми:

МАРГІНАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ І КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ (1998–2001 р.). Науковий керівник – д.соц.н. М.О.Шульга.

Ключові слова: маргіналізація, ідентифікація, соціальний статус, адаптація.


РУБІЖ ТИСЯЧОЛІТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН (образ нових можливостей життя в масовій свідомості) (1998–2001 р.). Науковий керівник – к.філос.н. В.О.Тихонович.

Ключові слова: соціальний час, хронотоп, темпоральні очікування, історична пам'ять, життєва перспектива.
За результатами дослідження опублікована монографія – Злобіна О., Тихонович В. Суспiльна криза i життєвi стратегiї особистостi. – К., Стилос. – 2001. – 238с.


ФОРМУВАННЯ НОВОГО ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ І МАСОВІЙ СВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2001–2004 р.). Науковий керівник – к.філос.н. В.О.Тихонович.

Ключові слова: соціальний символ, символізація, соціальний образ, соціальний простір, ідентифікація, інтерналізація, статусно-інституціональні й соціально-територіальне позиціонування.
За результатами дослідження опублікована монографія – Злобiна О.Г., Мартинюк I.О., Соболєва Н.I., Тихонович В.О. Соцiальний простiр життя як суб’єктивна символiчна реальнiсть. – К.: IС НАН України, 2004. – 299с.


ФОРМУВАННЯ НОВОГО АРЕАЛУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН (2001–2004 р.). Науковий керівник – д.соц.н. М.О.Шульга. Ключові слова: соціальний простір, соціальний ареал життя особистості, інтернетизація, вестернізація, раціоналізація й ірраціоналізація життя, територіальна самоідентифікація. За результатами дослідження опублікована монографія – Соцiальний ареал життя особистостi. – К.: IС НАН України, 2005. – 400 с.

ТРАДИЦIОНАЛIЗМ ТА IННОВАЦIЇ В СОЦIАЛЬНИХ ПРIОРИТЕТАХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СОЦIАЛЬНО-ЧАСОВI ТА СОЦIАЛЬНО-ПРОСТОРОВI ВИМIРИ (II кв. 2004 – I кв. 2006 р.). Науковий керівник – к.філос.н. В.О. Тихонович. Ключові слова: традиція, інновація, традиціоналізм, соціальні зміни, ідентифікація, соціальні пріоритети, цінності, ментальність, соціальна проблема, соціальний час, соціальний простір.

ЗМIНИ СТИЛIВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПIД ВПЛИВОМ СОЦIОКУЛЬТУРНИХ ДЕТЕРМIНАНТ (III кв. 2004 – II кв. 2007 р.). Науковий керівник – д.соц.н. М.О.Шульга.

Ключові слова: стиль життя, спосіб життя, соціальне життя, особистість, демократизація, легітимація.

За результатами дослідження опублікована монографія – Стилі життя: панорама змін / За ред. М.О.Шульги. – К. : ІС НАН України, 2008. – 416 с.


МАСОВI ЕМОЦIЙНI СТАНИ В СИТУАЦIЇ АКТУАЛЬНОГО СОЦIАЛЬНО-ПОЛIТИЧНОГО ВИБОРУ (II кв. 2006 – II кв. 2007 р.). Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобiна.

Ключові слова: очікування, настрою, відносини, почуття, емоційні стани, соціально-політична ситуація.


СОЦIАЛЬНI IНТЕРЕСИ В ДИНАМIЦI МIЖГРУПОВИХ ТА МIЖОСОБИСТIСНИХ ВЗАЄМОДIЙ (II кв. 2007 – II кв. 2010 р.). Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобiна.

Ключові слова: соціальний інтерес, соціальні взаємодії, соціальний конфлікт, суспільні інтереси, соціальні групи, соціальні потреби, баланс соціальних інтересів.

За результатами дослідження опублікована монографія – Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАН України, 2011. – 320 с.


ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В СИТУАЦІЯХ СУСПІЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ (ІІІ кв. 2010 – ІІ кв. 2013 р.). Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобiна.

Ключові слова: соціальна поведінка, соціальні зміни, соціальні актори, регуляція, саморегуляція.

За результатами дослідження опублікована монографія – Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАН України, 2013. –319 c.


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ІНТЕГРАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ: СОЛІДАРНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ДОВІРА (ІІІ кв. 2013 р. – ІІ кв. 2016 р.)
Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобіна.

Ключові слова: социальная интеграция, солидарность, ответственность, толерантность, доверие

За результатами дослідження опублікована монографія – Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму/ За ред. О.Злобіної. – К. : ІС НАН України, 2016.– 276 с.


СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ У КРИЗОВОМУ СОЦІУМІ: ЧИННИКИ, ДИНАМІКА, ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ (ІІІ кв. 2016 р. – ІІ кв. 2019 р.)
Науковий керівник – д.соц.н. О.Г.Злобіна

Ключові слова: социальная напряженность, кризисный социум, состояние массового
сознания, социальные отношения, социальные настроения

Наукові публікації відділу:

 • Бойко Н. Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2020. — 256 c.
 • Соціальна напруженість у кризовому соціумі: соціально-психологічний аналіз / [О.Г. Злобіна, М.О. Шульга, Л.Д. Бевзенко та ін.] ; за наук. ред. О.Г. Злобіної. — Киев: Ін-т соціології НАН України, 2019. — 291 c.
 • Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму / О.Г. Злобіна, М.О. Шульга, Л.Д. Бевзенко та ін. ; за наук.ред. О.Г.Злобіної. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2016. — 276 c.
 • Сохань Л.В. Жизнетворчество как искусство. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба: Социологические очерки, социально-психологические эссе, интервью, глоссарий. — Київ: Наук. думка, 2014. — 288 c.
 • Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2013. — 319 c.
 • Бевзенко Л., Злобина Е. Образы успеха — опыт визуального исследования. — К.: ІС НАН України, 2012. — 236 c.
 • Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2012. — 160 c.
 • Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2011. — 323 c.
 • Шульга Н.А. Дрейф на обочину : двадцать лет общественных изменений в Украине / Н. Шульга. — К.: Друкарня “Бізнесполіграф”, 2011.
 • Резнік О. Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, суб’єкти, способи реалізації. — К.: ІС НАН України, 2011. — 336 c.
 • Кризис в Украине: зоны поражения. Взгляд социологов. — К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. — 104 c.
 • Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів. — К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. — 116 c.
 • А.А. Зоткин «Львы» и «лисы» украинской политики. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2010. — 341 c.
 • Геополітичні орієнтації населення і безпека України. За даними соціологів / За ред. М.О. Шульги. — К., 2009.
 • Геополитические ориентации населения и безопасность Украины. По данным социологов / Под ред. Н.А. Шульги. — К., 2009.
 • Бойко Н. Социальный контроль и демократизация общества. — К.: Институт социологии НАН України, 2007. — 272 c.
 • Стиль життя: панорама змін / За ред. М.О. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2008. — 416 c.
 • Бевзенко Л.Д. Стили жизни переходного общества. — К.: ИС НАН України, 2008. — 144 c.
 • Соцiальний ареал життя особистостi. — К.: ИС НАН України, 2005. — 400 c.
 • Злобiна О. Особистiсть як суб'єкт соцiальних змiн. — К.: ИС НАН України, 2004. — 400 c.
 • Злобiна О.Г., Мартинюк I.О., Соболєва Н.I., Тихонович В.О. Соцiальний простiр життя як суб’єктивна символiчна реальнiсть. — К.: ИС НАН України, 2004. — 299 c.
 • Життєтворчiсть: концепцiя, досвiд, проблеми. — Запоріжжя: Центрiон, 2004.
 • Паращевiн М.А. Iнтегративна роль релiгiї: iсторико-соцiологiчний нарис. — К.: IС НАН України, 2004. — 152 c.
 • Життєва компетентнiсть особистостi : наук.–метод. посiбник. — К., 2003.
 • Резнік О. Політична самоідентифікація особистості за умов становлення громадянського суспільства. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2003. — 184 c.
 • Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. — 436 c.
 • Соболєва Н.I. Соціологія суб'єктивної реальності. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. — 291 c.
 • Шульга Н.А. Соцiологiя суб'єктивної реальностi. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. — 700 c.
 • Злобiна О., Тихонович В. Суспiльна криза i життєвi стратегiї особистостi. — К.: Стилос, 2001. — 23 c.
 • Сохань Л., Сохань И. Время нового мира. — К.: ИС НАН України, 2001. — 132 c.
 • Рудницька Т. Етнiчнi спiльноти України: тенденцiї соцiальних змiн. — К.: IC НАН України, 1998. — 176 c.
 • Життєвi кризи особистостi / Л.В. Сохань, О.А. Донченко, О.Г. Злобiна та iн. — К., 1998. — 354 c.
 • М. Шульга, О. Потєхін, Н. Бойко, О. Парохонська, Т. Шульга Правляча еліта сучасної України. — Аналітична доповідь № 10. — Київ, 1998.
 • Мистецтво життєтворчостi особистостi / Л.В. Сохань, О.Г. Злобiна, М.О. Шульга та iн. — К., 1997. — 391 c.
 • Злобiна О., Тихонович В. Особистiсть сьогоднi: адаптацiя до суспiльної нестабiльностi. — К.: IC НАН України, 1996. — 98 c.
 • Психологiя i педагогiка життєтворчостi / Л.В. Сохань, О.Г. Злобiна, М.О. Шульга та iн. — К., 1996. — 791 c.
 • Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. — К.: ИС НАН України, 1996. — 199 c.
 • Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В.А. Наш деловой человек. — К.: ИС НАН України, 1995. — 148 c.
 • Психология жизненного успеха: Опыт социально-психологического анализа преодоления критических ситуаций / Л.В. Сохань, Е.И. Головаха, Р.А. Ануфриева и др. — К.: ИС НАН України, 1995. — 149 c.
 • Мартынюк И.О. Проблемы жизненного самоопределения молодежи: Опыт прикладного исследования. — К.: Наук. думка, 1993. — 117 c.
 • Мартинюк I.О., Соболєва Н.I. Люди i ролi. — К.: Україна, 1993. — 179 c.
 • Шульга Н.А. Личность и этнос. — К., 1992. — 499 c. [Рукопись депонирована в УкрИНТЭИ. — № 1905]
 • Разумная организация жизни личности: проблемы воспитания и саморегулирования / Л.В. Сохань, В.А. Тихонович, Е.И. Головаха и др. — К.: Наук. думка, 1989. — 325 c.
 • Культура жизни личности / Л.В. Сохань, В.А. Тихонович, Е.А. Донченко и др. — К.: Наук. думка, 1988. — 191 c.
 • Жизненный путь личности / Л.В. Сохань, Е.Г. Злобина, В.А. Тихонович и др. — К.: Наук. думка, 1987. — 279 c.
 • Соболева Н.И. Мировоззрение и жизненный выбор личности. — К.: Наук. думка, 1989. — 124 c.
 • Жизнь как творчество (социально-психологический анализ) / В.И. Шинкарук, Л.В. Сохань, Н.А. Шульга и др. — К.: Наук. думка, 1985. — 302 c.
 • Донченко Е.А., Сохань Л.В., Тихонович В.А. Формирование разумных потребностей личности. — К.: Политиздат, 1984. — 222 c.
 • Стиль жизни личности: теоретические и методологические проблемы / Л.В. Сохань, Е.И. Головаха, В.А. Тихонович и др. — К.: Наук. думка, 1982. — 371 c.
 • Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. — К.: Наук. думка, 1981. — 115 c.
 • Образ жизни: теоретические и методологические проблемы социально-психологического исследования / Е.И. Головаха, Л.В. Сохань, В.А. Тихонович и др. — К.: Наук. думка, 1981. — 115 c.
 • Шульга Н.А. Классовая типология личности. — К.: Наук. думка, 1978. — 131 c.
 • Ануфриева Р.А. Социалистический трудовой коллектив и его традиции. — К.: Наук. думка, 1974. — 126 c.
 • Тихонович В.О. Мотиви трудової активностi особи. — К.: Наук. думка, 1972. — 136 c.