i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Арсеєнко Анатолій Григорович

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 255-61-44
E-mail:
i-soc@i-soc.org.ua
Арсеєнко Анатолій Григорович

Біографічна довідка

В 1966 р. закінчив Одеський державний університет імені І.І.Мечникова за фахом «історія», в 1974 р. - Академію суспільних наук при ЦК КПРС за фахом «історія комуністичного і робочого руху та національно-визвольних рухів». В 1975 р. в АСН при ЦК КПРС захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Компартія і профспілковий рух США в боротьбі проти антиробітничої політики уряду Ніксона (1969-1974 р.)». В Інституті соціології НАН України працює з 1991 р.

Сфера наукових інтересів: соціологія глобальної системи й міжнародних відносин, економічна й військова глобалізація, глобалізм, міжнародний робітничий і профспілковий рух.

Наукові публікації

 1. Arseienko А. and Butkaliuk V. The social consequences of the global expansion of COVID-19 pandemic // World Review of Political Economy. — Vol. 3. — 2023. — P. 443–477.
 2. Арсеенко А.Г. Трансформація соціальних структур накопичення капіталу // Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри. Колективна монографія. — Київ: ІС НАН України, 2023. — C. 12-20.
 3. Арсеенко А.Г. Флексибілізація праці в умовах постфордизму/неолібералізму // Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри. Колективна монографія. — Київ: ІС НАН України, 2023. — C. 20-27.
 4. Арсеенко А.Г. Ескалація дестандартизації зайнятості в глобальній економіці // Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри. Колективна монографія. — Київ: ІС НАН України, 2023. — C. 27-35.
 5. Арсеенко А.Г. В пошуках формули збереження українського народу // В. М. Ворона — відомий учений, видатний організатор, непересічна людина / за ред. В Є. Головахи, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2023. — C. 35-39.
 6. Арсеенко А. Проблеми використання штучного інтелекту у сучасному глобальному світі праці // Матеріали 22-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (м. Київ, 5-6 жовтня 2023 р.) / за ред. В. Л. Гріффіна. — К.: Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. — C. 7-12.
 7. Арсеенко А. Американські публічні бібліотеки у жорнах неолібералізму та неофашизму // Вісник Книжкової палати: науково-практичний журнал. — № 5. — 2023. — C. 23-28.
 8. Арсеенко А.Г. Проблемы дестандартизации и прекаризации труда в контексте глобализации-американизации-деглобализации мировой экономики в XXI веке // Наука. Культура. Общество. — Том 27, № 4. — 2021. — C. 54-65.
 9. Петрушина Т., Арсеєнко А., Буткалюк В. Куди йде Україна у ХХІ сторіччі? Соціальні зміни в українському суспільстві за умов економічної ґлобалізації: соціологічний вимір. Наукова доповідь. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2020. — 106 c.
 10. Петрушина Т., Арсеєнко А. Соціологічний вимір економічної ґлобалізації: світові тренди та українські реалії (Частина перша. Теоретичний та емпіричний виміри економічної ґлобалізації) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2020. — C. 51–79.
 11. Петрушина Т., Арсеєнко А. Соціологічний вимір економічної ґлобалізації: світові тренди та українські реалії (Друга частина. Соціальні зміни в українському суспільстві за умов економічної ґлобалізації) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2020. — C. 68–110.
 12. Петрушина Т., Арсеєнко А. Реформи під егідою МВФ в Україні: бійтеся данайців, що приносять дари // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2019. — C. 169-186.
 13. Арсеенко А.Г. Кризис глобального капитализма и перспективы рабочего движения в ХХІ веке // Политическое просвещение. — № 1. — 2017. — C. 48-73.
 14. Арсеенко А.Г. Коллективно-договорный процесс в глобальном контексте: теория и практика // Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость (Екатеринбург, 19-21 октября 2016 года) [Электронный ресурс] Материалы V Всероссийского социологического конгресса / отв. ред. В.А .Мансуров — Электрон. дан. — М.: Российское общество социологов, 2016. — C. 5788-5795. [DVD-ROM]
 15. Арсеенко А.Г. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в трех измерениях // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2016. — C. 1-22. [2 п.л.]
 16. Арсеенко А.Г. Финансовая глобализация современного мира / А.Г. Арсеенко // Економіка: теорія та практика. — № 1 (7). — 2016. — C. 4-11.
 17. Арсеенко А.Г. Американский милитаризм и фашизм на страже гегемонии США // Политическое просвещение. — № 3. — 2016. — C. 114-125.
 18. Арсеенко А.Г. Американская модель трудовых отношений в условиях неолиберализма // Помогающие профессии: научное обоснование и инновационные технологии / Под общей редакцией проф. З.Х. Саралиевой. — Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2016. — C. 443-447.
 19. Арсеєнко А. Україна як «джерело нових конвульсій» на початку ХХІ століття / Анатолій Арсеєнко // Технологія трагедії. Вчені і політики: Хто і куди спрямовує протестну енергію народу України? Упорядник І.І. Мигович. — К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. — C. 64-83.
 20. Арсеенко А. Мир без труда или «лишние люди» в странах «золотого миллиарда» планеты // Економіка: теорія та практика. — № 2. — 2015. — C. 25-33.
 21. Арсеєнко А., Толстих Н. Колапс «транзитологічних» ілюзій у сучасному українському суспільстві // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2015. — C. 140-155.
 22. Арсеенко А.Г. Уровень жизни и социальное самочувствие рабочих / А.Г. Арсеенко, И.И. Мигович // Рабочий класс Украины: вчера и сегодня. По материалам социологических исследований. — К.: ООО «Друкарня «Бізнесполіграф», 2014. — C. 175-210.
 23. Арсеенко А.Г. Украина на геополитическом распятье истории в ХХІ веке / А.Г. Арсеенко // IX Международная научная конференция «Сорокинские чтения». Приоритетные направления развития социологии в XXI веке. К 25-летию социологического образования в России. Сборник материалов. Электронное издание. — М.: Издательство Московского университета, 2014. — C. 24-27.
 24. Арсеенко А.Г., Буткалюк В.А. Украина на геополитическом и геоэкономическом распятии истории / А.Г. Арсеенко, В.А. Буткалюк // Економіка: теорія та практика. — № 2 (4). — 2014. — C. 16-28.
 25. Арсеенко А.Г. Сущность инновационного развития: от Шумпетера до наших дней // Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии. — К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2014. — C. 10–38.
 26. Арсеенко А. США и Украина: сценарии деиндустриализации / Анатолий Арсеенко, Татьяна Петрушина // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2014. — C. 23-47.
 27. Арсеенко А.Г. Сравнительный анализ инновационных экономик современного мира // Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии. — К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2014. — C. 38–53.
 28. Арсеєнко А., Толстих Н. Соціальні наслідки радикальних економічних трансформацій в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 259–270.
 29. Арсеенко А.Г. Реставрация капитализма и классовая сущность «экономических реформ» в Украине / А.Г. Арсеенко // Рабочий класс Украины: вчера и сегодня. По материалам социологических исследований. — К.: ООО «Друкарня «Бізнесполіграф», 2014. — C. 111-138.
 30. Арсеєнко А. Куди ведуть можновладці наш народ на порозі ХХІ століття / А. Арсеєнко, Є. Суїменко // Вектори змін українського суспільства / за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 451-465.
 31. А.Г. Арсеенко Крах неолиберальной парадигмы и гипотезы будущего мироустройства / П.С. Ещенко, А.Г. Арсеенко // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. — К.: Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2014. — C. 66-78.
 32. Арсеенко А.Г. Катастрофа для рабочего класса Украины происходит уже сегодня / А.Г. Арсеенко // Экономическая и философская газета» (Москва). — № 6. — 2014. — C. 4.
 33. Арсеенко А.Г. Глобальный кризис: последствия неолиберальной политики для всего мира и Украины / П.С. Ещенко, А.Г. Арсеенко // Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее [текст]: монография / под ред. В.М. Гейца, В.Н. Тарасевича. — К.: ЦУЛ, 2014. — C. 568-585.
 34. Арсеенко А. Есть у нас рабочий класс // Газета «2000». — № 3 (685), 17&mdash23 января. — 2014.
 35. Арсеенко А.Г. Деиндустриализация экономики США как она есть на пороге ХХІ века / А.Г. Арсеенко // Современное общество и труд: сборник научных статей / ред. кол. Р.В. Карапетян (отв. ред.), А.А. Русалинова, О.А. Таранова. — СПб.: Издат. центр экономич. ф-та СПбУ, 2014. — C. 138-144.
 36. Арсеенко А.Г. Антисоциальные инновации ВБ и МВФ на постсоветском пространстве (на примере Украины) / А.Г. Арсеенко // Социальные инновации в развитии трудовых отношений и занятости в XXI веке / Под общей редакцией проф. З.Х. Саралиевой. — Н.Новгород: Издательство НИСОЦ, 2014. — C. 112-116.
 37. Арсеєнко А.Г., Суїменко Є.І. Зовнішньополітичні орієнтації населення України // Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. — К., 2013.
 38. Арсеенко А.Г. Взлет и падение «американской мечты» или коллапс «среднего класса» в США на изломе веков // Марксизм: Рабочий класс и классовая борьба. Материалы Международного форума политэкономов-марксистов 27-28 апреля 2013 года. / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Ковалева и А.П. Проскурина. — М.: Изд-во ИТРК, 2013. — C. 124-136.
 39. Арсеенко А.Г. Современный мир в тисках глобального кризиса / А.Г. Арсеенко // Социальные аспекты глобального кризиса: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции / [ФГБОУ ВПО «РАНХиГС»]. — Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013. — C. 34-42.
 40. Арсеенко А.Г. Социальные издержки деиндустриализации экономики США / А.Г. Арсеенко // Економіка: теорія та практика. — № 1. — 2013. — C. 11-19.
 41. Арсеенко А.Г. «Сделано в США». Причины и последствия первого глобального финансово-экономического кризиса / А.Г. Арсеенко // Марксизм: Очерки марксистской политической экономии / Под ред. А.А.Ковалева, А.П.Проскурина. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. — C. 201-213.
 42. Арсеенко А.Г. Положение «среднего класса» в США: политическая мифология и действительность / А.Г. Арсеенко // Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. — Випуск 5 (16). — К.: Інститут соціології НАН України, 2013. — C. 200-210.
 43. Арсеенко А. Евроинтеграция или евродеградация: камо грядеши, Украина? / А. Арсеенко // Трудный выбор: Ученые и политики о вариантах интеграции Украины. — К.: ООО «Друкарня «Бізнесполіграф», 2013. — C. 53-66.
 44. Арсеенко А. Восстановление социально-экономического развития — приоритет номер один в мире и в Украине / Анатолий Арсеенко, Петр Ещенко // Экономика Украины. — № 1. — 2012. — C. 36-50.
 45. Арсеенко А.Г. Уровень жизни как одна из первых интегральных оценок удовлетворения потребностей населения / А.Г. Арсеенко, В.А. Буткалюк // Качество жизни населения Украины в зеркале социологии / Под общ. ред. академика НАН Украины В.М. Вороны, д. филос. наук, проф. Е.И. Суименко. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. — C. 8-21.
 46. Арсеенко А.Г. Поиск новой парадигмы развития экономики — категорический императив нашего времени / Ещенко П.С., Арсеенко А.Г. // Экономическая теория. — № 4. — 2012. — C. 5-18.
 47. Арсеенко А.Г. Первый глобальный финансово-экономический кризис: причины, последствия и уроки для Украины / А.Г. Арсеенко, П.С. Ещенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. — Випуск 27, том 1 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.) — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. — C. 9-20.
 48. Арсеенко А. Неошумпетерианская парадигма инновационного хозяйствования как императив развития Украины / Анатолий Арсеенко, Петр Ещенко // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2012. — C. 43-61.
 49. Арсеенко А.Г., Ещенко П.С. Куда движется глобальная экономика в XXI веке? / П.С. Ещенко, А.Г. Арсеенко. — К.: Знання України, 2012. — 479 c.
 50. Арсеенко А.Г. Как преодолеть барьеры на пути модернизации экономики Украины? / П.С. Ещенко, А.Г. Арсеенко // Економіка ринкових відносин. — № 10. — 2012. — C. 18-29.
 51. Арсеенко А. Глобальный капитализм в интерпретации американского социолога У.Робертсона / Анатолий Арсеенко // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 4 (15). — К.: Інститут соціології НАН України, 2012. — C. 204-215.
 52. Арсеєнко А., Толстих Н. До питання щодо подолання соціальних бар’єрів на шляху інноваційного розвитку економіки України / А. Арсеєнко, Н. Толстих // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2012. — C. 175-186.
 53. Арсеенко А.Г., Малюк А.Н., Толстых Н.В. Вызовы глобализации и Украина. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2011. — 517 c.
 54. Арсеенко А.Г., Ещенко П.С. Новая парадигма развития экономики – настоятельное веление нашего времени // Економіка і прогнозування. — № 1. — 2011. — C. 28-47.
 55. Арсеенко А.Г., Ещенко П.С. Метаморфозы и угрозы рыночного фундаментализма на пороге третьего тысячелетия // Економіка і управління. — № 3. — 2011. — C. 6-15.
 56. Арсеенко А.Г., Ещенко П.С. Куда движется экономика в ХХІ веке // Економіка ринкових відносин. — № 8. — 2011. — C. 7-13.
 57. Арсеенко А., Ещенко П. Демифологизация неолиберализма — путь к преодолению догматизма в экономической науке // Экономика Украины. — № 7. — 2011. — C. 14-25.
 58. Арсеенко А.Г. Что такое неолиберализм в контексте современной «экономикс» и экономики // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2011. — C. 78-106.
 59. Арсеенко А.Г. Взлет и падение англо-американских проектов мирового господства. По страницам новой книги Уильяма Энгдаля «Столетие войны» // Марксизм и современность. — № 1 (46). — 2010. — C. 205-212.
 60. Арсеенко А.Г., Ещенко П.С. Преодоление рыночного романтизма и фундаментализма – экономический императив современности // Економіка і прогнозування: науковий журнал. — № 2. — 2010. — C. 7-25.
 61. Арсеенко А. Глобализация как она есть на пороге ХХІ века // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2010.
 62. Арсеенко А.Г., Ещенко П.С. Финансиализация хозяйственной жизни как способ создания «экономики казино» // Економіка ринкових відносин: науковий журнал. — № 5. — 2010. — C. 15-21.
 63. Арсеенко А.Г. Демистификация «новой экономики» и проблема безработицы в США и Евросоюзе в условиях глобального кризиса // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2010. — C. 28-48.
 64. Арсеєнко А., Толстих Н. Безробіття в Україні в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2010.
 65. Арсеенко А.Г. Культура мира на пороге ХХІ века должна победить культ войны // Трагические последствия деятельности НАТО и проблемы коллективной безопасности в Европе (тезисы выступлений членов украинской делегации на европейской конференции «За европейский мирный порядок» 14-15 марта 2009 г., Берлин. — К.: Форум мира Украины, Антифашистский комитет Украины, 2009. — C. 44-59.
 66. Арсеєнко А.Г., Малюк А.М., Толстих Н.В. Глобальна криза і соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство 1992 – 2009. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2009. — C. 165-188.
 67. Арсеєнко А.Г., Толстих Н.В. Якість життя населення України в умовах сучасного «транзиту» // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2008. — C. 199-235.
 68. Арсеєнко А.Г. Світ, що глобалізується // Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макеєва. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Т-во „Знання”, КОО, 2008. — C. 417-442.
 69. Арсеенко А.Г., Толстых Н.В. Системный анализ экономической культуры основных субъектов современной экономической деятельности // Экономическая культура населения Украины / под. ред. академика НАН Украины В. М. Вороны, д-ра филос. наук, профессора Е. И. Суименко. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. — C. 157-201.
 70. Арсеєнко А.Г. Військова глобалізація і організоване насильство на порозі ХХІ століття // Україна у глобалізованому світі. Зб. наук. праць. — К.: НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2007. — C. 151-160.
 71. Арсеенко А.Г. Теория и практика глобального капитализма в современном историко-социологическом дискурсе // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 10. — К.: Інститут соціології НАН України, 2007. — C. 223-235.
 72. Арсеєнко А.Г., Гирич В.Л., Толстих Н.В. Глобалізація і глобалізм в оцінках населення України // Українське суспільство 1992–2007. Динаміка соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2007. — C. 117-133.
 73. Арсеенко А.Г. Динамика глобального неолиберального капитализма в контексте «Главных тенденций нашего времени» П. Сорокина // V Международные Сорокинские чтения «Социальные трансформации в социокультурной динамике 20 – 21 веков: Реверсивно-циклическая парадигма»: материалы Международной научной конференции. — К.: Национальная академия управления, 2007. — C. 26-50.
 74. Арсеєнко А.Г., Толстих Н.В. Ставлення населення до включення України у глобальний економічний простір // Українське суспільство 1994–2006. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2006. — C. 158-166.
 75. Арсеенко А.Г. Социальные издержки населения Украины в условиях перехода к рыночной экономике // Модели системной трансформации и социальная цена реформ (опыт России, СНГ и стран ЦВЕ). — М.: Институт экономики РАН, 2006. — C. 94-99.
 76. Арсеенко А.Г. Глобальные экологические вызовы и проблема сохранения среды обитания человека в XXI веке // Збірник матеріалів Восьмої науково-теоретичної конференції “Стратегічний розвиток України: реалії та перспективи”. Ч. І. — К.: Українська академія бізнесу та підприємництва, 2006. — C. 107-113.
 77. Арсеєнко А.Г. Глобалізація: Сучасні теорії, ідеологія і практика // Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник / За ред. С. Макеєва. — К.: НАН України. Інститут соціології. Вища школа соціології, 2006. — C. 7-43.
 78. Арсеенко А.Г., Гирич В.Л., Толстих Н.В. «Цифровое неравенство» в глобальном и национальном контекстах // Новые социальные неравенства / под ред. С. Макеева. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2006. — C. 313-354.
 79. Арсеенко А.Г. Стратегия и тактика международного империализма в борьбе против СССР и других стран социалистического содружества после Второй мировой войны // 60 лет со Дня Победы над фашизмом. — Афины: Эпоха, 2005. — C. 67-83. [на греческом языке]
 80. Арсеенко А.Г. Критика идеологии и практики неолиберальной глобализации // Философия и будущее цивилизации: тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24–28 мая 2005 г.). — т. 5. — М.: «Современные тетради», 2005. — C. 299-300.
 81. Арсеєнко А.Г., Гирич В.Л., Толстих Н.В. Динаміка інформатизації українського суспільства в контексті глобалізації та фрагментації інформаційно-комунікаційних технологій // Українське суспільство 1994–2005. Динаміка соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2005. — C. 417-432.