i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Бєлєнок Олексій Андрійович

Науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 255-70-27

Біографічна довідка

Закінчив філософський факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «соціальна психологія» (1984 р.). Працював у науково-дослідному центрі (НДЦ) молодіжних проблем ЦК ЛКСМУ та АН України. З 1990 р. і по сьогоднішній день працює в Інституті соціології НАН України.

Наукові публікації

 1. Бєлєнок О. Диференціація населення України за житловими умовами // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2017.
 2. Бєлєнок О.А. Студентська молодь м. Києва: ресурси, монетарні тактики і стратегії успіху // Соціальні виміри українського суспільства. — Вип. 9 (20). — К.: ІС НАН України, 2017. [у співавт. з А.А. Бовой]
 3. Бєлєнок О. Студентська молодь м. Києва: ресурси, монетарні тактики і стратегії успіху // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість». 25–26 травня 2017 р. — К.: Логос, 2017. — C. 25–27. [у співавт. з А.А. Бовой]
 4. Беленок А.А. Транспортные практики киевских студентов // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітарних наук», 27 серпня 2017 р. — Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. — C. 22–28. [в соавт. с А.А. Бовой]
 5. Бєлєнок О.А., Мацко-Демиденко І.В. Монетарні установки київських студентів // Капіталізм, популізм та модерн: VIII Міжнародна науково-практична конференція з соціології 18–19 травня 2017 р. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. — C. 318–320.
 6. Бєлєнок О.А., Мацко-Демиденко І.В. Рекреаційна поведінка громадян України в контексті здоров’язбереження // Український соціум. — № 1. — 2017. — C. 31–48.
 7. Беленок А. Жизненные стратегии студентов большого города (на примере Киева) // Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14 листопада 2017 р.. — Вип. 4. — Переяслав-Хмельницький, 2017. — C. 141–154. [в соавт. с А.А. Бовой]
 8. Беленок А. Досуговые практики в повседневной жизни киевского студенчества // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. — Вип. 8 (19). — К.: ІС НАН України, 2016. — C. 437–459. [в соавт. с А.А. Бовой]
 9. Беленок А., Мацко-Демиденко І. Повседневная деятельность студенческой молодежи г. Києва: социография бюджета времени // Вісник НТТУ «Київський політехнічний інститут: Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. — № 3/4 (31/32). — Київ, Одеса, 2016. — C. 30–40.
 10. Бєлєнок О.А., Саєнко Ю.І. Фотопізнання // Природа дитинства у вимірах герменевтики і наративу: Практико зорієнтований посібник / за ред. Н.В.Чепелєвої, І.Г.Єрмакова та ін. — Київ: Вид-во «Мак Ден», 2016. — C. 260–264.
 11. Бєлєнок О. Рекреаційні практики населення України // країнське суспільство: моніторинг соціальних змін / [гол. ред. В.М. Ворона, М.О. Шульга]. — Вип. 3 (17). — Київ: ІС НАН України, 2016. — C. 395–405.
 12. Бова А.А., Бєлєнок О.А. Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження) // Український соціум. — № 2. — 2016. — C. 8-18.
 13. Бєлєнок О. Людина, талановита в усьому (пам’яті Ю. І. Саєнка) / Олексій Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2016. — C. 217–230.
 14. Беленок А. Бюджет времени студенческой молодежи г. Киева: социологический анализ / И.В. Мацко- Демиденко, А.А. Беленок // Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 29–30 листопада 2016 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв. — Київ; Одеса: Типографія «Айс Принт», 2016. — C. 345–346.
 15. Беленок А. Субъективные социальные риски студенческой молодежи г. Киева / Беленок А., Бова А. // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. — Вип. 7 (18) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. — C. 468-481.
 16. Беленок А. Политико-идеологические ориентации граждан Украины (поколенческая динамика) / А. Беленок // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. — Вип. 7 (18) / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. — C. 45–65. [0.7 д.а.]
 17. Беленок А. Городское пространство в восприятии и практиках киевских студентов / А. Беленок // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць. — Вип. 6 (17). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 221–240.
 18. Беленок А. Левые социально-экономические ориентации и электоральный выбор // Комуніст України. — № 2-3. — 2014. — C. 90–95.
 19. Беленок А.А. Отношение населения Украины к Союзу России и Беларуси (поколенческая динамика) / А.А. Беленок // Социологический альманах. — Вып. 5. — Минск: Беларуская навука, 2014. — C. 69–76.
 20. Беленок А.А. Поколенческий анализ политических взглядов рабочи // Рабочий класс Украины: вчера и сегодня. По материалам социологических исследований. — К.: ТОВ Друкарня «Бізнесполіграф», 2014. — C. 280-296.
 21. А. Бова, А. Бєлєнок Просторово-часові ризики сучасного Києва очима студентської молоді / А. Бова, А. Бєлєнок // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — № 4. — 2014. — C. 94-101.
 22. Беленок А.А. Отношение населения Украины к Союзу России и Беларуси сквозь призму поколенческого анализа / А.А. Беленок // Комуніст України. — № 4. — 2013. — C. 24–30.
 23. А. Беленок, А. Бова Поколения постсоветской Украины: динамика социально-экономических ориентаций / А. Беленок, А. Бова // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 5 (16). — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 407–426.
 24. Е. Суименко, А. Беленок Динамика социально-экономических ориентаций различных поколений украинских граждан // Комуніст України. — № 2. — 2013. — C. 6–13.
 25. Бєлєнок О. Нерівність за термінами проживання у місті як чинник соціальної диференціації / О. Бєлєнок // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2013. — C. 230–239.
 26. Беленок А. Фотографии как объект социологического анализа и нарративизации в учебном процессе // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова та ін. — Запоріжжя: Видавництво комунального закладу “Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр”, 2013. — C. 125-134.
 27. Беленок А.А. Перестройка в СССР // Рабочий класс. — № 14. — 2012.
 28. Беленок А.А. Восстановить историческую преемственность // Новая волна. — № 38. — 2012.
 29. Бєлєнок О.А. Компетентнісний потенціал біографічного методу в інноваційній школі / О.А. Бєлєнок // Інновація в сучасній школі у контексті діалогу педагогічних культур: Практико зорієнтований посібник / за ред. І.Г. Єрмаков, Д.І. Петренко. — К.: ПП. “Р.К. Майстер-принт”, 2012. — C. 69-76.
 30. Бєлєнок О.А. Рівень життя в оцінках України (поселенські виміри) / О.А. Бєлєнок // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2012. — C. 210–220.
 31. Беленок А.А. Симптомы ностальгии по советскому прошлому в коллективных представлениях населения Украины // Соціальні виміри суспільства. — Dип. 4 (15). — Київ: ІС НАН України, 2012. — C. 390-410.
 32. Беленок А.А. Вместе с Россией и Беларусью – в новое время // Рабочий класс. — 2012.
 33. Бєлєнок О.А. Громадська думка — за приєднання України до Союзу Росії й Білорусі // Комуніст України. — № 1. — 2011. — C. 69–72.
 34. Беленок А.А. Мы жили в одно время с ней… // Ирина Марковна Попова : Memoria ; [сост. М.Б. Кунявский, Е.В.Лисеенко, О.Р.Лычковская]. — Одесса: Астропринт, 2011. — C. 590–591.
 35. Беленок А.А. Потенциальные мигранты из Украины в Россию: кто они? // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 3 (14). — Київ: ІС НАН України, 2011. — C. 368–384.
 36. Бєлєнок О.А. Інтеграція молоді в сучасне українське суспільство через призму соціологічного аналізу // Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 квітня 2011 р. — Київ: Ін-т сучасн. підр, 2011. — C. 79–86.
 37. Бєлєнок О.А. Ставлення населення України до розпаду СРСР: ностальгія за минулим чи дороговказ у майбутнє? // Рабочий класс. — № 34–35. — 2011.
 38. Беленок А.А. Нужна общенациональная самокритичность (к 20-летию Беловежского сговора) // Рабочий класс. — № 46–48. — 2011.
 39. Бєлєнок О. Еволюція системоутворюючих інститутів українського суспільства (1990-2010) / О. Бєлєнок // Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. Том 1. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 115-124.
 40. Беленок А. Советский человек vs «совок» в реалиях постсоветского времени // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 2 (13). — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 222-237.
 41. Беленок А. Социально-структурные факторы отношения населения к идее присоединения Украины к Союзу России и Беларуси // Предрассветные огни. — № 52. — 2010.
 42. Бєлєнок О. Не зраджуючи покликання (Пам’яті В.Л.Оссовського) / О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2010. — C. 215-217.
 43. Бєлєнок О. Соціально-структурні чинники ставлення населення до ідеї приєднання України до Союзу Росії й Білорусії // Українське суспільств 1992-2010. Динаміка соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 119–127.
 44. Бєлєнок О.А. Економічна ситуація та розшарування суспільства в оцінках і очікуваннях різних груп населення // Українське суспільство 1994-2009. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 99-110.
 45. Беленок А.А. Динамика социально-экономических трансформаций украинского общества в оценках возрастных групп // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 1 (12). — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 276–289.
 46. Сверхобщество, историческая память, новый социализм / В.И. Тарасенко, А.А. Беленок // Комуніст України. — № 3-4. — 2009. — C. 100-111.
 47. Результати соціально-економічної трансформації суспільства і уявлення населення про бажані геополітичні вибори / О.І. Вишняк, В.А. Піддубний, А.О. Зоткін, О.А. Бєлєнок // Геополітичні орієнтації населення і безпека України: За даними соціологів. — К.: ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. — C. 6-40.
 48. Бєлєнок О. Сімнадцять років незалежності: проблемності сучасного українського суспільства / О.А. Бєлєнок // Українське суспільство, 1992-2008: Соціологічний моніторинг. — К.: Ін-т соціології НАН України: ТОВ "Фоліант", 2008. — C. 432-438.
 49. Беленок А. К проблеме социального неуспеха / А.А. Беленок // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць. — Вип. 11. — К.: Ін-т соціології НАН України: ТОВ "Полігр. центр "Фоліант", 2008. — C. 85-92.
 50. Бєлєнок О. Ми жили в один час із нею...: [Пам’яті Ірини Марківни Попової] / О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2008. — C. 12-13.
 51. Беленок А. Большая жизнь простого человека // Грані. — № 6. — 2008. — C. 151–153.
 52. Бєлєнок О. Випробування ринком: віковий зріз громадської думки / О.А. Бєлєнок // Українське суспільств 1992-2007. Динаміка соціальних змін. — К.: Ін-т соціології НАН України: ТОВ "Фоліант", 2007. — C. 242-249.
 53. Беленок А. Дедовщина в науке, построенной по армейскому принципу / А.А. Беленок // Зеркало недели. — 2 июня , № 21. — 2007. — C. 14.
 54. Бєлєнок О. Батьки та діти в сучасній Україні: порозуміння чи конфронтація? / О.А. Бєлєнок // Українське суспільство, 1992-2006: Соціологічний моніторинг. — К.: Ін-т соціології НАН України: ТОВ "Фоліант", 2006. — C. 310-317.
 55. Бєлєнок О. Поселенська диференціація як чинник соціальної нерівності в Україні / О.А. Бєлєнок // Український соціум. — № 1 (12). — 2006. — C. 17-24.
 56. Бєлєнок О. Середнє покоління в сучасних трансформаційних процесах / О.А. Бєлєнок // Український соціум. — № 2-3 (7-8). — 2005. — C. 26-32.
 57. Бєлєнок О. Вікові особливості соціально-економічної адаптації населення / О.А. Бєлєнок // Українське суспільство, 1994-2005: Динаміка соціальних змін. — К.: [Ін-т соціології НАН України: ЗАТ "ВІПОЛ"], 2005. — C. 295-302.
 58. Беленок А. О некоторых аспектах информационного неравенства / А.А. Беленок // Гуманізація української освіти: філософські виміри: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. — Бердянськ: БДПУ, 2005. — C. 46-48.
 59. Беленок А. Среднее поколение в водовороте трансформационных процессов 1990-х годов (попытка интерпретации) / А.А. Беленок // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні: 4-а Всеукр. соціол. конф., 21 травня 2004 р. — К.: Ін-т соціології НАН України: ТОВ "ПЦ "Фоліант", 2004. — C. 422-426.
 60. Бєлєнок О. Трансформаційні процеси в Україні як предмет критичної рефлексії / О.А. Бєлєнок // Український соціум. — № 2 (4). — 2004. — C. 7-12.
 61. Беленок А. К вопросу о структурации постсоветского социума / А.А. Беленок // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри: Зб. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. — Суми; Бердянськ: [Б.в.], 2004. — C. 138-140.
 62. Беленок А. Экономическая независимость трудящихся как основа гражданского общества / А.А. Беленок // Кроки до громадянського суспільства: Наук. альманах. — К.: [Укр. Акад. Універсології], 2004. — C. 197-200.
 63. Бєлєнок О. Про шляхи формування життєвої компетентності старшокласників в умовах кризового суспільства / О.А. Бєлєнок // Вересень. — № 1-2. — 2004. — C. 74–77.
 64. Бєлєнок О. V з’їзд Соціологічної асоціації України / О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2004. — C. 202-204.
 65. Бєлєнок О. Соціальні процеси в Україні очима вітчизняних соціологів / О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2004. — C. 204-210.
 66. Беленок А. Каковы гуманитарии, таково и государство / А.А. Беленок // Полиэтническая среда: культура, политика, образование: Материалы Междунар. семинара. — Вып. 5: Социальные науки. — Луганск; Цюрих; Женева, 2004. — C. 77-85.
 67. Беленок А. Гражданский консенсус в Украине: достижимая реальность или отложенная перспектива? / А.А. Беленок // Структура представлений знаний о мире, обществе, человеке: в поисках новых смыслов. — Т.1, Вып.4: Социальные науки. — Луганск: Знание, 2003. — C. 70-77.
 68. Беленок А. Жизненный успех "по-украински": навязанные образцы и творческое конструирование / А.А. Беленок // Соціологічна наука і освіта в Україні: Соціологія в контексті сучасних соціальних змін. — Вип. 2. — К.: МАУП, 2003. — C. 206-216.
 69. Беленок А. Ответственность за историю как предпосылка гуманизации постсоветского общества / А.А. Беленок // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри: Зб. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. — Суми; Бердянськ: [Б.в.], 2003. — C. 21-23.
 70. Бєлєнок О. Співвітчизники поза кордонами в епоху постмодерну / О.А. Бєлєнок // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. Каразіна. — № 598: Філософські проблеми науки, освіти та культури доби постмодернізму. — 2003. — C. 92-95. [Теорія культури і філософія науки]
 71. Бєлєнок О. Про шляхи формування життєвої компетентності старшокласників в умовах кризового суспільства / О.А. Бєлєнок // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. — К.: Департамент, 2003. — C. 69-73.
 72. Бєлєнок О. Інституціональні системи крізь призму соціологічного аналізу / О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2003. — C. 218-223.
 73. Беленок А. "... Не все отцы консервативны" / А.А. Беленок // День. — 5 июля. — 2003.
 74. Бєлєнок О. Соціологія середовища // Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник; [за заг. ред. В.М.Пічи]. — Київ; Львів: «Каравела»; «Новий світ – 2000», 2002. — C. 361–362.
 75. Девіантна поведінка сучасної молоді як соціальна проблема / О.А. Бєлєнок, Н.В. Стаднік // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. — Т. 22. — К.: [НДІ проблем людини], 2001. — C. 640-648.
 76. Бєлєнок О. Підготовка учнівської молоді до життєвого успіху в контексті становлення соціально справедливого суспільства в Україні / О.А. Бєлєнок // Філософські пошуки. — № 11-12. — 2001. — C. 185-196.
 77. Бєлєнок О. Забезпечення економічної свободи трудящих в контексті соціального характеру ринкових перетворень / О.А. Бєлєнок // Грані. — № 5. — 2000. — C. 30-32.
 78. Бєлєнок А. Переходное состояние украинского общества: истоки и перспективы / А.А. Беленок // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. праць. — Вип. 1. — К.: МАУП, 2000. — C. 165-168.
 79. Бєлєнок О. Соціальні аспекти самопрезентації особистості в суспільстві нових можливостей / О.А. Бєлєнок // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільстві: Наук.-метод. зб. — К.: Контекст, 2000. — C. 98-100.
 80. Бєлєнок О. Соціологія середовища: [Журн. рубр. "Сучасний соціологічний словник"] / О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2000. — C. 153-154.
 81. На шляху до життєвого успіху / О.А. Бєлєнок // Гімназія на зламі століть: Практико-зорієнтований посібник. — К.: ВПЦ "Літопис-ХХ", 1999. — C. 140-144. [У кн. прізвище автора — Біленок]
 82. Поставить государство на службу обществу / А.А. Беленок // Шляхи консолідації громадянського суспільства в Україні: Матеріали "круглого столу". — К., 1999. — C. 30-33.
 83. Бєлєнок О. Обговорено шляхи консолідації / О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 1999. — C. 228-231.
 84. Социологическая ассоциация Украины / А.А. Беленок // Социологические исследования. — № 10. — 1999. — C. 149.
 85. Мінливі образи суспільства в свідомості української молоді / О.А. Бєлєнок // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. робіт асп. № 1. — К.: [Ін-т соціології НАН України: Фірма "ВІПОЛ"], 1998. — C. 159-165. [У кн. прізвище автора — Біленок]
 86. Життєвий успіх очима молоді / О.А. Бєлєнок // Практична психологія та соціальна робота. — № 5. — 1998. — C. 42-43.
 87. Молодь у кризовому соціумі: "споконвічні" проблеми та нові резерви: Розд. ІІ, підрозд. 2 / О.А. Бєлєнок // Життєві кризи особистості: Наук.-метод. посібник: У 2-х ч. — Ч.2: Діти і молодь у кризовому суспільстві: технології допомоги і підтримки. — К.: [Ін-т змісту і методів навчання: Фірма "ВІПОЛ"], 1998. — C. 35-54.
 88. Передумови формування соціально солідарного суспільства в Україні / О.А. Бєлєнок // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Зб. наук. статей. — К.: НВФ "Студцентр": НІКА-Центр, 1998. — C. 48-52. [У кн. прізвище автора — Біленок]
 89. Перша осіння школа молодих вчених України / О. Балакірєва, О.А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 6. — 1998. — C. 203-204.
 90. Успіх життєвий / О.А. Бєлєнок // Соціологія: Короткий енцикл. словник. — К.: Укр. Центр духовної культури, 1998. — C. 650-652. [У кн. прізвище автора — Біленок]
 91. Независим тот, кто платит по своим счетам / А. Беленок, О. Витренко // Предрассветные огни. — № 8. — 1998.
 92. О некоторых социально-статусных аспектах взаимодействия украинской и русской этнических групп в Украине / А.А. Беленок // Диалог украинской и русской культур: Материалы междунар. науч.-практ. конф. — Киев: Укр. об-во рус. культуры "Русь", 1997. — C. 96-99.
 93. Соціальний простір життєвого проектування: тенденції, рекомендації: Розд. V / О.А. Бєлєнок // Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник: У 2-х ч. — Ч.2: Життєтворчий потенціал нової школи. — К.: [Ін-т змісту і методів навчання: Фірма "ВІПОЛ"], 1997. — C. 126-141.
 94. Реалізація життєвого успіху в свідомості різних груп молоді / О.А. Бєлєнок // Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства. Тези доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції 31 березня - 1 квітня 1994 р. Частина І. — Чернівці: Міністерство освіти України, Чернівецький державний універсітет, 1994. — C. 221-223.
 95. Ситуація очікуваного безробіття в оцінках різних груп молоді / О.А. Бєлєнок // Проблема соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-28 листопада 1992 р.) — К.: Міністерство України у справах молоді і спорту. Український НДІ проблем молоді, 1993. — C. 62-65.
 96. Екологічна свідомість молоді в умовах розпаду тоталітарної системи / О.А. Бєлєнок // Українознавство і гуманізація освіти: Тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф.: у 4 ч. — Т. 4. — Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1993. — C. 62.
 97. О некоторых установках массового потребительского сознания в условиях экономической нестабильности / А.А. Беленок // Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність. Тези Міжнародних наукових Костюківських читань. 9-11 червня 1992 р. — Т. 1. — К.: Товариство психологів України, Міністерство освіти України, НДІ психології України, 1992. — C. 101-102.
 98. Міжнаціональні відносини на Україні – динаміка оцінок молоді / О.А. Бєлєнок // Передумови другої української еміграції. За матеріалами круглого столу “Сучасні соціолого-правові та економічні аспекти стану незайнятості економічно активного населення України” (Львів, 6-8 вересня 1990 р.) та І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми радикального оновлення профспілок України” (Львів, 23-24 лютого 1991 р.) — Львів: Видавництво “Світ”, 1991. — C. 10- 14.
 99. Наркоманія з точки зору соціологів / О. Бєлєнок, О. Шаповалов // Контрасти: Наук.-публіцист. та художн.-докум. зб. — К.: Молодь, 1990. — C. 102–104.
 100. Самодіяльні об’єднання: боротися чи співробітничати? / О. Бєлєнок, О. Шаповалов // Комсомольський гарт. Орган Чернігівського ОК ЛКСМУ. — 11 березня. — 1989.
 101. Почему молодые враждуют? / А. Беленок, А. Шаповалов // Рабочая газета. — 21 апреля. — 1989.
 102. Перебудова вищої школи – на власні очі / О. Бєлєнок, О. Шаповалов, С. Климов // Молода гвардія. — 16 червня. — 1989.
 103. Як іде перебудова? / О. Бєлєнок, О. Вишняк, О. Шаповалов // Молодь Черкащини. — № 30, 24-30 липня. — 1989.
 104. Проблемы наркомании в молодежной среде и задачи комсомольских организаций в борьбе с ней (Результаты оперативного исследования) / А. Беленок. — К.: НИЦ молодежных проблем ЦК ЛКСМУ и Президиума АН УССР; Политическое управление МВД УССР, 1988.
 105. Наркоманія з точки зору соціологів / О. Бєлєнок, О. Шаповалов // Ранок. — № 11. — 1988.
 106. Наркоманы / А. Беленок, А. Шаповалов // Комсомольское знамя. — 4 июня. — 1988.