i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Бевзенко Любов Дмитрівна

Доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник, член Українського синергетичного товариства

Телефон:
+380 (44) 255-63-71
E-mail:
lbevzenko@gmail.com
Бевзенко Любов Дмитрівна

Біографічна довідка

Закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за фахом "математика", працювала на факультеті кібернетики названого університету.

В 80-ті роки минулого століття захопилася ідеями теорії нелінійних систем, у нас більше відомої під ім'ям синергетики. Наприкінці 80-их перейшла на роботу у відділення соціології Інституту філософії Академії наук України. В 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синергетичні передумови інтеграції мікро- макросоціологічних підходів», пов'язану із проблемою мікро-макро інтеграції в соціології й потенційності синергетики як методологічної основи інтегративних пошуків.

В 2005 році захистила докторську дисертацію на тему: «Соціальна самоорганізація: синергетична парадигма, можливості соціальних інтерпретацій», у якій була запропонована авторська модель процесів соціальних змін, заснована на об’єднанні організаційних і самоорганізаційних механізмів соціальної динаміки. З 2001 року активний член Українського синергетичного товариства, популяризатор синергетичних ідей у сфері соціо-гуманітарного пізнання. Активний співробітник лабораторії постнекласичних досліджень при Центрі гуманітарних досліджень НАН України. Автор більш ніж 150 наукових публікацій. Основні – зазначені монографії.

Найбільш вагомі роботи представлені на сайті Українського синергетичного товариства.

 

Наукові публікації

 1. Бевзенко Л.Д. Українці в кризовому соціумі — соціальні координати задоволеності-незадоволенності життям / Л. Бевзенко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Зб. наук. праць / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — Т. 1. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. — C. 338–350.
 2. Бевзенко Л.Д. Соціальний успіх та засоби його досягнення — українські реалії / Л. Бевзенко // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2014. — C. 293-309.
 3. Бевзенко Л.Д. Социальная интеграция — концептуальне акценты в контексте социосамоорганизационного похода / Л. Бевзенко // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. — Вип. 6 (17). — К.: Ін-т соціології НАН України, Азбука, 2014. — C. 50-70.
 4. Бевзенко Л.Д. Уявлення українців про ознаки життєвого успіху в нашій країні / Л. Бевзенко // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 321–329.
 5. Бевзенко Л.Д. Cимволічна регуляція практик досягнення успіху / Л. Бевзенко // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 239-253.
 6. Бевзенко Л.Д. Специфіка дії культурних регуляторів у різних станах нестабільності / Л. Бевзенко // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О. Злобіної. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2013. — C. 124-135.
 7. Бевзенко Л.Д. Соціальні умови життєтворчості — вітчизняні ресурси досягнення соціального успіху / Л. Бевзенко // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми, перспективи: ювілейний наук.-методич. зб. / За ред. д.ф.н. Л.В. Сохань, канд.іст.н. І.Г. Єрмакова та ін. — Запоріжжя: Вид-во Комунального закладу «Хортицький націонал. навчально-реабілітаційний центр» Запорізької обласної ради, 2013. — C. 118-125.
 8. Бевзенко Л.Д. Поліфакторна модель соціальних змін / Л. Бевзенко // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 113-123.
 9. Бевзенко Л.Д. Особливості релігійної регуляції в умовах суспільної трансформації / Л. Бевзенко, М. Паращевін // Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 222-239.
 10. Бевзенко Л.Д. Основные идеи теории социальной самоорганизации и кризисные социальные технологии / Л. Бевзенко // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. — Вип. 5 (16). — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 458–472.
 11. Бевзенко Л.Д. Механізми регуляції соціальної поведінки з точки зору соціосамоорганізаційного підходу / Л. Бевзенко // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ : тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. — C. 101–102.
 12. Бевзенко Л.Д. Уявлення українців про дієві ресурси досягнення соціального успіху як чинник вибору стратегії соціальної поведінки / Л. Бевзенко // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, “Азбука”, 2012. — C. 130–149.
 13. Бевзенко Л.Д. Уявлення про дієві ресурси досягнення соціального успіху як фактор вибору стратегії соціальної поведінки / Л. Бевзенко // Українське суспільство 1992–2010. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: ІС НАН України, “Азбука”, 2012. — C. 307–317.
 14. Бевзенко Л.Д. Символічна регуляція практик успіху: на базі опитувань української молоді / Л. Бевзенко // Вища освіта України. — № 2. — 2012. — C. 28–37.
 15. Бевзенко Л.Д. Самоорганизационная составляющая в процессах социального изменения / Л. Бевзенко // Философия в современном мире: диалог мировоззрений : Материалы VI Российского философского конгресса (Нижний Новгород, 27–30 июня 2012 г.) : В 3 т. — Т. 2. — Н.Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2012. — C. 329–330.
 16. Бевзенко Л.Д. Ресурси досягнення соціального успіху — вітчизняні реалії з погляду випускників шкіл та вчителів / Л. Бевзенко // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. — Вип. 4 (15). — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 129–141.
 17. Бевзенко Л.Д. Прагнення успіху українців в європейському контексті / Л. Бевзенко // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 150–154.
 18. Бевзенко Л.Д. Постнеклассические практики: возможность концептуализации в логике габитуальных и социокультурных трансформаций / Л. Бевзенко // Постнеклассические практики: опыт концептуализации : Коллективная монография / Под общ. ред. В.И. Аршинова и О.Н. Астафьевой. — С-Пб.: Изд. дом “Миръ”, 2012. — C. 229–248.
 19. Бевзенко Л., Злобина Е. Образы успеха — опыт визуального исследования. — К.: ІС НАН України, 2012. — 236 c.
 20. Бевзенко Л., Злобина Е. Образы успеха — опыт визуального исследования. — К.: ІС НАН України, 2012. — 236 c.
 21. Бевзенко Л.Д. Культурна регуляція соціальної поведінки в ситуації нестабільності: теоретична концептуалізація та емпірична констатація на прикладі практик успіху / Л. Бевзенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2012. — C. 90–120.
 22. Злобіна О., Бевзенко Л. Ціннісні основи образів життєвого успіху – результат візуального дослідження / Олена Злобіна, Любов Бевзенко // Український соціологічний журнал. — № 1–2. — 2012. — C. 54–63.
 23. Бевзенко Л.Д. Экологизация практик повседневности — социокультурные предпосылки и тенденции // В пространстве биологоса. — С.-Пб.: Изд-во Міръ, 2011. — C. 191–221.
 24. Бевзенко Л.Д. Социология революций и эвристические возможности понятия социальной бифуркации / Л. Бевзенко // Синергетическая парадигма : социальная синергетика. — М.: Изд-во “Прогресс-Традиция”, 2009. — C. 115–136.
 25. Бевзенко Л.Д. Социокультурные факторы детерминации постнеклассических практик / Л. Бевзенко // Постнекласические практики и социокультурные трансформации : матер. междунар. междисц. семинара. — М.: МАКС Пресс, 2009. — C. 29–35.
 26. Бевзенко Л.Д. Соціальна самоорганізація як соціальний контекст життєтворчості / Л. Бевзенко // Життєтворчість особистості: концепція, досвід, проблеми : наук.-метод. зб. — Запоріжжя: Центріон, 2009. — C. 230–246.
 27. Бевзенко Л.Д. Ресурси реалізації соціальних інтересів громадян: вітчизняні та західні реалії в уявленнях українців / Л. Бевзенко // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін ; за ред. В.Ворони, М.Шульги. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 228–239.
 28. Бевзенко Л.Д. Постнеклассические практики — возможность концептуализации / Л. Бевзенко // Totalloge-XXI : постнекласичнi дослiдження. — Вип. ХХІІ. — К.: ЦГО НАН України, 2009. — C. 45–83.
 29. Бевзенко Л.Д. Постнеклассические практики свободы — социокультурные контуры осуществления / Л. Бевзенко // Практична філософія. — № 1. — 2009. — C. 55–66.
 30. Бевзенко Л.Д. Постнеклассическая наука – возможность социальных проекций / Л. Бевзенко // Постнеклассика: философия, наука, культура : [коллект. моногр.] ; отв. ред. Л.П. Киященко, В.С. Степин. — СПб: Изд. дом “Міръ”, 2009. — C. 539–563.
 31. Бевзенко Л.Д. Стили жизни переходного общества. — К.: ИС НАН України, 2008. — 144 c.
 32. Бевзенко Л.Д. Социальные интересы: возможность концептуализации в рамках постнеклассической исследовательской платформы // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2008. — C. 174–175.
 33. Бевзенко Л.Д. Практики свободы в меняющихся социокультурных контекстах // Totalloge-XXI : постнекласичнi дослiдження. — Вип. 20. — К., 2008. — C. 14–21.
 34. Бевзенко Л.Д. От постнеклассического габитуса к постнеклассическим практикам // Totalloge-XXI : постнекласичнi дослiдження. — Вип. 19. — К., 2008. — C. 14–23.
 35. Бевзенко Л.Д. Інтелігент як експерт — проблема об’єктивності // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 34–44.
 36. Бевзенко Л.Д. Стиль жизни: модель успеха в переходных социокультурных ситуациях // Этос науки. — М.: Асаdemia, 2007. — C. 404–424.
 37. Бевзенко Л.Д. Соціологія української пасіонарності // Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2007. — C. 278–288.
 38. Бевзенко Л.Д. Кризис общества потребления и культурные предпосылки экологизации стиля жизни // Практична філософія. — № 4. — 2007. — C. 42-54.
 39. Бевзенко Л.Д. Регіон як явище соціальної самоорганізації // Практична філософія. — № 2. — 2006. — C. 166–173.
 40. Бевзенко Л.Д. Евристичний потенціал поняття соціальної біфуркації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2006. — C. 159–176.
 41. Бевзенко Л.Д. Елементи екологізму в стилях життя українців // Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2006. — C. 260–267.
 42. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация в теории и практике Майдана // Totalloge-XXI : постнекласичнi дослiдження. — Вип. 12. — К.: ЦГО НАН України, 2005. — C. 41–78.
 43. Бевзенко Л.Д. Помаранчева революцiя як соцiальна бiфуркацiя // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. — К.: IС НАН України, 2005. — C. 22–32.
 44. Бевзенко Л.Д. Соцiальнi детермiнанти стратегiй управлiння ризиками: соцiосамоорганiзацiйний пiдхiд // Соцiальнi ризики. — К.: Т.П. Фолiанта, 2004. — C. 20-45.
 45. Бевзенко Л.Д. Социальная нелинейность – проявление и предпосылки // Практична фiлософiя. — № 3. — 2004. — C. 198–212.
 46. Бевзенко Л.Д. Соцiальна самоорганiзацiя як соцiальний контур життєтворчостi // Життєтворчiсть: концепцiя, досвiд, проблеми. — Запорiжжя: Центрiкон, 2004.
 47. Бевзенко Л.Д. Социосамоорганизационный дискурс и дискурс идентичности: возможность взаимных комментариев // Соцiальнi вимiри суспiльства. Зб. наук. праць. — Вип. 6. — К.: IС НАН України, 2003. — C. 178–195.
 48. Бевзенко Л.Д. Соцiокультурнi детермiнанти iндивiдуальної формули успiху // Життєва компетентнiсть особистостi: Наук.-метод. посiб. — К.: IС НАН України, 2003. — C. 296–319.
 49. Бевзенко Л.Д. Постнеклассическая наука – возможность социальных проекций // Нелинейная динамика и постнеклассическая наука. — М.: Изд-во РАГС, 2003. — C. 247–256.
 50. Бевзенко Л.Д. Глобалiзацiйнi ризики та надiї в уявленнях українцiв // Українське суспiльство — 2003. Соцiологiчний монiторинг. — К.: IС НАН України, 2003. — C. 215–227.
 51. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. — 436 c.