i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Злобіна Олена Генадіївна

Доктор соціологічних наук, завідуюча відділом соціальної психології

Телефон:
+380 (44) 255-63-71
E-mail:
ezlobina@ukr.net
Злобіна Олена Генадіївна

Біографічна довідка

Закінчила філософський факультет (відділення психології) Київського державного університету ім. Т.Шевченка, аспірантуру Інституту філософії АН України. Основні роботи виконані в руслі теоретико-методологічної проблематики соціальної психології й соціології особистості. З 1990 р. працює в Інституті соціології НАН України старшим науковим співробітником, а з 2005 року завідувачкою відділу. В 2004 році була опублікована монографія „Особистiсть як суб’єкт соцiальних змiн”, а також монографія в співавторстві з Мартинюком І.О., Соболєвою Н.І., Тихоновичем В.О. „Соцiальний простiр життя як суб’єктивна символiчна реальність”. В 2012 році вийшла друком монографія «Образы успеха – опыт визуального исследования» у співавторстві із Л.Бевзенко. Науковий редактор і керівник авторського колективу монографій «Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації» (2011) ; «Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження)» (2012); Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності (2013); Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму (2016).

Сфера наукових інтересів: антропоцентрична парадигма в соціології. Головна тема досліджень – трансформація відносин особистості та суспільства в умовах соціальних змін. Постійно бере участь у прикладних проектах соціального спрямування, присвячених зокрема аналізу життєдіяльності таких соціальних групп як молодь, постраждалі від Чорнобильської аварії, вимушено переселені особи та ін.

Була керівником 7 успішно захищених дисертацій з наукового ступеню доктора філософії.

Автор спецкурсів для студентів соціологічних факультетів: “Соціологія особистості”, “Соціологія девіантної поведінки”, “Соціологія повсякденності” та ін.

Наукові публікації

 1. Злобіна О. Тести в соціологічних дослідженнях
 2. Злобіна О. Соціометрія: дослідження міжособистісних відносин у групі
 3. Дембіцький С.С., Злобіна О.Г., Сидоров М.В., Мамонова Г.А. Стан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії COVID-19 // Українське суспільство. — № 2 (73). — 2020. — C. 74-92.
 4. Злобіна О.Г. Від юності до молодості: можливості епігенетичної моделі в соціокультурному аналізі // Психологія особистості. — № 8. — 2017.
 5. Злобіна О.Г. Від “homo soveticus” до “homo ukrainicus” / О.Г. Злобіна // Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів: колективна монографія / наук. ред. В.В. Танчер; М-во освіти України, М-во Культури України, Нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т журналістики і міжнар. відносин, каф. соціології. — Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. — C. 6–17.
 6. Злобіна О.Г. В ланцюгах розчарувань: сучасні тренди емоційних трансформацій в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2017.
 7. Злобіна О.Г., Шульга М.О. Суперечності цивілізаційних орієнтацій у суспільстві // Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір / [О.Г.Злобіна, Н.В.Костенко, М.О.Шульга та ін.] ; за наук. ред. М.О.Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2017. — C. 32–51.
 8. Злобіна О.Г. Соціальна напруженість в умовах суспільних трансформацій: нові підходи до інтерпретації емпіричних даних // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 8 (19). — Київ: ІС НАН України, 2017.
 9. Злобіна О.Г. Соціальна напруженість у міжособистісних та внутрішньо особистісних координатах // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість / Матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2017 року. — Київ: Логос, 2017. — C. 51–54.
 10. Злобіна О.Г. Соціальна напруженість: нові підходи до операціоналізації проти старих теоретичних схем // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2017.
 11. Злобіна О.Г. Соціальна напруженість в умовах суспільних трансформацій: нові підходи до інтерпретації емпіричних даних // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Вип. 4 (18). — Київ: ІС НАН України, 2017.
 12. Злобіна О.Г. Міжнародні відносини vs відносини між народами: взаємосприйняття українців та росіян в умовах загострення стосунків між країнами // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ 19–20 квітня 2017 р. — Ч. 2. — Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. — C. 234–242.
 13. Злобіна О.Г. Групові ідентичності в контексті війни на Донбасі. Круглий стіл: «Демократія і суспільна трансформація в контексті війни на Донбасі» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2017. — C. 16–18.
 14. Злобіна О.Г. Фонова напруженість кризового соціуму // Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ Конгрес соціологічної асоціації України. Тези доповідей. — Київ: Логос, 2017. — C. 51–54.
 15. Злобіна О. Емоційні стани на перетині кількісного та якісного дослідження / О. Злобіна // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Випуск 3 (17). — К.: ІС НАН України, 2016.
 16. Злобіна О.Г. Український модерн в теоретичних координатах Ю. Ґабермаса / О.Г. Злобіна // Вестник Национального Технического Университета Украины «Киевский политехнический ин-т». Политология. Социология. Право. — № 1-2 (29/30). — 2016.
 17. Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму / О.Г. Злобіна, М.О. Шульга, Л.Д. Бевзенко та ін. ; за наук.ред. О.Г.Злобіної. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2016. — 276 c.
 18. Злобіна О. Соціальні зміни та «life story» або як «homo soveticus» перетворюється на «homo ukrainicus» / О. Злобіна // Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. «Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності». — Київ; Одеса: Типографія «Айс Принт», 2016.
 19. Злобіна О.Г. Соціальні трансформації в емоційному вимірі: від методологічних питань до методичних рішень / О.Г. Злобіна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». — Вип. 36. — Харків, 2016. — C. 28–35.
 20. Злобіна О. Соціальне конструювання в контексті кроскультурних досліджень: якісник в просторі кількісника / О. Злобіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічної теорії та практиці. Матеріали ХІІ Всеукр. наук-практ. конф. 19-20 травня. — К.: Логос, 2016. — C. 12–14.
 21. Злобіна О.Г. Постмодерна соціальність та психологічні практики конструювання життя. Рецензія на монографію Т.М.Титаренко, О.М.Кочубейніік, О.К. Черемних "Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності" // Психологія і особистість. — № 1 (9). — 2016. — C. 301-306.
 22. Злобіна О. Круглий стіл «Проблеми концептуалізації процесів суспільної інтеграції» / О. Злобіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2016. — C. 174–208.
 23. Злобіна О.Г. Групи породжені кризою, як об’єкт соціологічного дослідження: можливості та обмеження дослідницьких методів / О.Г. Злобіна // Вісник Луганського національного ун-ту ім Тараса Шевченка. Соціологічні науки. — № 5 (302). — 2016. — C. 149–162.
 24. Злобіна О. Емоційні стани на перетині кількісного та якісного дослідження / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 8 (19). — К., 2016.
 25. Злобіна О. Життя і творчість «школи життєтворчості» / О. Злобіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2015. — C. 176–178.
 26. Злобіна О. Після Майдану: як відроджується баланс панування та спротиву / О. Злобіна // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерна. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. — Київ: Талком, 2015. — C. 23–27.
 27. Злобіна О. Особистість в соціальній кризі: тренди емоційних трансформацій / О. Злобіна // Психологія особистості. — № 6. — 2015.
 28. Злобіна О.Г. Особистісний рівень процесів інтеграції/дезінтеграції: диспозиції в кризових ситуаціях / О.Г. Злобіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів», 21–22 травня 2015 року (м. Київ) / Київ. нац., ун-т ім. Т. Шевчека [та ін. ; під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І.]. — Київ: Логос, 2015. — C. 38–40.
 29. Злобіна О. Фрейм страху як чинник формування ставлення населення до влади в умовах суспільної кризи / О. Злобіна // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3–4 червня 2015 р. / укладачі Г. Дерлуг’ян, А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. — Київ: Талком, 2015. — C. 15–22.
 30. Злобіна О. Фрейм страху в масовій свідомості населення України / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. — Вип. 7 (18). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. — C. 127–138.
 31. Злобіна О. Джордж Герберт Мід / О. Злобіна // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. — C. 88–94.
 32. Злобіна О. Чарлз Гордон Кулі / О. Злобіна // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. — C. 108–114.
 33. Злобина Е. Социально-психологическое направление в украинской социологии — «школа Л. В. Сохань» / Е. Злобина // Жизнетворчество как искусство. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба: Социологические очерки, соціально-психологические эссе, інтервью, глоссарий. — К.: Наук. думка, 2014. — C. 5–9.
 34. Злобіна О. Соціальні настрої у довгостроковій та короткостроковій динаміці / О. Злобіна // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Зб. наук. праць / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — Т. 1. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. — C. 376–385.
 35. Злобіна О. Емоційна складова суспільних перетворень (на прикладі становлення Майдану) / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. — Вип. 6 (17). — К.: Ін-т соціології НАН України, Азбука, 2014. — C. 314-326.
 36. Злобіна О. Динаміка уявлень про українське суспільство в масовій свідомомсті населення / О. Злобіна // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. — C. 418-433.
 37. Злобіна О. До проблеми емпіричної верифікації аксіомоделей особистості / О. Злобіна // Психологія особистості. — № 5. — 2014.
 38. Злобіна О. Віртуальна освіта як чинник підвищення конкурентоспроможності молодого спеціаліста / О. Злобіна // Комунікаційні технології: наук. журн. [гол. ред. О.М.Холод]. — Т. 1. — К.: КНУКІМ, 2013. — C. 50–58.
 39. Злобіна О. Соціальне та психологічне vs соціально-психологічне: що і як регулює соціальну поведінку в макроситуація / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. — Вип. 5 (16). — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 112–126.
 40. Соціальна регуляція поведінки в умовах суспільної нестабільності / За ред. О.Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2013. — 319 c.
 41. Злобіна О. Особливості соціальної регуляції поведінки в умовах «пролонгованої нестабільності / О. Злобіна // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17–19 жовтня 2013 р.) — Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. — C. 99.
 42. Злобина Е. Образ украинского общества как показатель социально-психологических трансформаций массового сознания / Е. Злобина // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми, перспективи: ювілейний наук.-методич. зб. / За ред. д.ф.н. Л. В. Сохань, канд.іст.н. І. Г. Єрмакова та ін. — Запоріжжя: Вид-во Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний центр» Запорізької обласної ради, 2013. — C. 31–35.
 43. Злобіна О.Г. Образ бажаного життя в уявленнях випускників / О.Г. Злобіна // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми, перспективи: ювілейний наук.-методич. зб. / За ред. д.ф.н. Л.В. Сохань, канд.іст.н. І.Г. Єрмакова та ін. — Запоріжжя: Вид-во Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний центр» Запорізької обласної ради, 2013. — C. 192–198.
 44. Злобіна О. Ідентичність у координатах нестабільності / О. Злобіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2013. — C. 213–216.
 45. Злобіна О. Динаміка усвідомлення суспільних перетворень у масовій свідомості / О. Злобіна // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 268-275.
 46. Злобіна О. Висновки / О. Злобіна // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 155–157.
 47. Злобіна О. Вступ / О. Злобіна // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 5-14.
 48. Злобіна О. Упровадження Болонської системи як чинник трансформації поведінкових стратегій студентства / О. Злобіна // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 57–67.
 49. Злобіна О. Тенденції змін поведінкових стратегій різних соціально-демографічних груп / О.Г. Злобіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості: [наук. моногр.] / [Т.М. Титаренко, О.Г. Злобіна, Л.А.Лєпіхова та ін]; за наук. ред. Т.М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. — Кіровоград: Імекс, ЛТД, 2012. — C. 142–158.
 50. Злобіна О. Тенденції змін поведінкових стратегій різних соціально-демографічних груп / О. Злобіна // Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 123–129.
 51. Злобіна О. Тенденції змін поведінкових стратегій різних соціально-демографічних груп / О. Злобіна // Українське суспільство 1992–2010. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: ІС НАН України, “Азбука”, 2012. — C. 299–306.
 52. Поведінкові стратегії населення як чинник модернізації (досвід емпіричного дослідження) / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2012. — 160 c.
 53. Злобіна О. Особистість: на перетині соціального та індивідуального світів / О. Злобіна // Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості: [наук. моногр.] / [Т.М. Титаренко, О.Г. Злобіна, Л.А. Лєпіхова а ін.]; за наук. ред. Т.М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. — Кіровоград: Імекс, ЛТД, 2012. — C. 131–141.
 54. Бевзенко Л., Злобина Е. Образы успеха — опыт визуального исследования. — К.: ІС НАН України, 2012. — 236 c.
 55. Злобіна О. Модернізація системи вищої освіти в Україні і Болонський процес / І. Бекешкіна, О. Злобіна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. [Зб. наук. праць]. — Вип. 18. — Харків, 2012. — C. 393–399.
 56. Злобіна О. До визначення програмних засад дослідження регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. — Вип. 4 (15). — К.: Інститут соціології НАН України, 2012. — C. 16–26.
 57. Злобіна О., Бевзенко Л. Ціннісні основи образів життєвого успіху – результат візуального дослідження / Олена Злобіна, Любов Бевзенко // Український соціологічний журнал. — № 1–2. — 2012. — C. 54–63.
 58. Злобіна О. Життя у змінах: соціально-психологічний контекст сприйняття минулого, теперішнього і майбутнього / О. Злобіна // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Аналітичні матеріали / За ред. В. Ворони, М. Шульги. — Т. 1. — К.: ІС НАН України, “Азбука”, 2011. — C. 233–243.
 59. Злобіна О. Україна на шляху до європейської моделі узгодження інтересів. Замість післямови / О. Злобіна // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 306–309.
 60. Злобіна О. Студентство як суб’єкт продукування корупційних практик / О. Злобіна, І. Бекешкіна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. — Вип. 17. — Харків, 2011. — C. 431–438.
 61. Злобіна О. Соціально-психологічний вимір проблеми Чорнобиля / О. Злобіна, І. Мартинюк, Н. Соболєва // Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження / НАН України, Ін-т соціології, Центр соц. експертиз; за ред. Ю.Саєнка, Н.Ходорівської. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 57–64.
 62. Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2011. — 323 c.
 63. Злобіна О. Регуляція соціальної поведінки за ситуації нестабільності: віртуальний круглий стіл / О. Злобіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2011.
 64. Злобіна О. Регуляції соціальної поведінки в ситуаціях суспільної нестабільності: концептуалізація предметного поля дослідження / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. — Вип. 3 (14). — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 28–38.
 65. Злобіна О. Процесуальні характеристики системи соціальних інтересів / О. Злобіна, В. Тарасенко // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 112–120.
 66. Злобіна О. Практики життєконструювання: до питання про проблемні ситуації в методології конструювання реальностей / О. Злобіна // Психологія особистості. — № 1 (2). — 2011. — C. 154–161.
 67. Злобіна О. На перетині макро- та мікропідходів / О. Злобіна, Н. Соболєва // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 75-80.
 68. Злобіна О. Інтереси та особистісні стратегії життя в перехідному суспільстві / О. Злобіна, Н. Соболєва // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / За ред. О. Злобіної. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 271–289.
 69. Злобіна О. Субкультурні репрезентаціі в молодіжному дискурсі / // Субкультурна варіативність українського соціуму / За ред. Н. Костенко, А. Ручки. — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 99–126.
 70. Злобина Е. Публичная личность, как объект медиа-потребления / Е. Злобина, М. Диденко // Потребление как коммуникация — 2010 / Под ред. В.И. Ильина, В.В. Козловского. Материалы VI международной конференции, 25-26 июня 2010 г. — СПб.: Интерсоцис, 2010. — C. 131–133.
 71. Злобіна О. Проблеми національної безпеки суспільства в особистісному вимірі // Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів. — К.: ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”, 2010.
 72. Злобіна О. Конфлікт інтересів: на перетині явних та латентних складових / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства. [Зб. наук. праць]. — Вип. 2 (13). — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 294–309.
 73. Злобіна О. Динаміка образу українського суспільства / О. Злобіна // Українське суспільство 1992 — 2010. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2010.
 74. Злобіна О. Дорожня карта як інструмент діалогу з владою. Виступ на Круглому столі “Україна: вибір моделі суспільного розвитку” / О. Злобіна // Філософська думка. — № 2. — 2010. — C. 36–38.
 75. Злобіна О. Час очікувань у просторі самопозиціонування особистості / О. Злобіна // Психологія особистості. — № 1. — 2010. — C. 84–93.
 76. Злобіна О. Соціально-психологічні складові адаптивного потенціалу населення / О. Злобіна // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 190–200.
 77. Злобіна О. Соціальне самопочуття як чинник соціальної диференціації / О. Злобіна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій. — К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. — C. 214–225.
 78. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін / О. Злобіна // Наукові студії Львівського соціологічного форуму “Традиції та інновації в соціології”: [зб. наук. пр.]. — Дрогобич: Посвіт, 2009. — C. 89–93.
 79. Злобіна О. Молодь України та Росії: спроба порівняльного аналізу / О. Злобіна // Український соціум. — № 1 (28). — 2009. — C. 28–37.
 80. Злобіна О. Індивідуальний досвід у координатах соціології особистості / О. Злобіна // Якісні методи в соціологічних дослідженнях: навч. посіб.; за ред. Н. Костенко, Л. Скокової. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 187–208.
 81. Злобіна О. Європейський вибір в орієнтаціях молоді України / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства : [зб. наук. пр.]. — Вип. 1 (12). — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 256–269.
 82. Злобіна О. Цінності української та європейської молоді: досвід порівняльного дослідження / О. Злобіна // Соціологія в ситуації соціальної невизначеності : І Конгрес Соціологічної асоціації України: тези допов. — Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. — C. 337.
 83. Злобина Е. Жизненный путь в психологии и социологии: возможности обновления исследовательских перспектив // Время пути: исследования и размышления. — К.: ИС НАН України, 2008. — C. 256-275.
 84. Злобіна О. Соціальні інтереси в суспільно-політичному дискурсі / О. Злобіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2008. — C. 184-186.
 85. Злобіна О. Оцінка ситуації у сфері вищої освіти в Україні / О. Злобіна // Сучасна українська наука у соціологічному вимірі. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 26-40.
 86. Злобіна О. Молоді українці й росіяни: спільне та відмінне в оцінках і орієнтаціях / О. Злобіна // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 186-195.
 87. Злобіна О. Молодь і політика: соціологічні парадокси та українські реалії / О. Злобіна // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 11. — К., 2008. — C. 131-143.
 88. Злобина Е. Межпоколенческие сравнения как фактор построения жизненного пути личности: возможности социологических подходов // Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, настоящее, будущее. Материалы Международной научной конференции (г. Киев, 28–29 февраля 2008 г.) — К.: ИС НАН України, 2008. — C. 49-50.
 89. КРУГЛЫЙ СТОЛ “СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ДИСКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК” // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2008.
 90. Злобіна О. Дихотомія “особистість – суспільство” в теоретичній та методологічній перспективі / О. Злобіна // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спец. випуск. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. — C. 3-6.
 91. Злобіна О. Ціннісні орієнтації української молоді в європейському контексті / О. Злобіна // Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2008 р.) — К., 2008. — C. 95-102.
 92. Злобіна О. Суспільні трансформації в людському вимірі // Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2007. — C. 268-277.
 93. Злобіна О. Ставлення населення до феномена доброчинності // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 10. — К.: ІС НАН України, 2007. — C. 276–292.
 94. Злобина Е. Особенности нормативной регуляции украинского социума // Украинское общество в европейском ракурсе. — К.: ИС НАН України, 2007. — C. 205–225.
 95. Злобіна О. Образ НАТО в масовій свідомості населення України // Агора. — Вип. 5. — К.: Стилос, 2007. — C. 104–113.
 96. Елена Злобина, Всеволод Тихонович Традиционализм и инновация в украинском измерении // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2006.
 97. Обсуждение категории “стиль жизни” на заседании Социологического клуба // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2006.
 98. Злобіна О. Інноватори та традиціоналісти: порівняльний аналіз України та країн Європейської співдружності / О. Злобіна // Образование в ногокультурном обществе: традиции и инновации. Материалы V Международного семинара. Севастополь, 22–24 мая 2006 г. — Севастополь, 2006. — C. 86–91.
 99. Елена Злобина, Александр Резник Гражданское пространство Украины: степень идентификации и факторы консолидации // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2006.
 100. Злобiна О. Романтика свободи: чи справдяться сподiвання? // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. — К.: IС НАН України, 2005. — C. 122-130.
 101. Злобiна О., Тихонович В. Нова хвиля у сприйняттi суспiльства // Сподiвання на iншу Україну. Президентськi вибори – 2004 та навколо них: думки, настрої, оцiнки людей. — К.: IС НАН України, 2005. — C. 16-32.
 102. Злобiна О. Майбутнє України: на тлi тривог i сподiвань // Полiтичний портрет України. — № 33. — 2005. — C. 46-57.
 103. Злобiна О. Латентнi чинники регiональних опозицiй (1994-2004 рр.) // Соцiальнi вимiри суспiльства. — Вип. 8. — К.: IС НАН України, 2005. — C. 25-41.
 104. Злобiна О.Г. Iнформацiйне забезпечення виборчої кампанiї у мiсцях позбавлення волi // Полiтичний портрет України. — № 3. — 2005. — C. 26-33.
 105. Злобiна О.Г. Уявлення про успiх як регулятор поведiнкових стратегiй особистостi // Науковi студiї iз соцiальної та полiтичної психологiї: Зб статей. — Вип. 8 (11). — К.: АПН України, Iн-т соцiальної та полiтичної психологiї, 2004. — C. 85-97.
 106. Злобiна О.Г. Трансформацiї суб'єктивної соцiальної реальностi як компонент суспiльних перетворень // Соцiальнi процеси: соцiально-психологiчнi та педагогiчнi аспекти. — К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2004. — C. 74-84.
 107. Злобiна О.Г. Суспiльнi змiни i динамiка процесiв соцiальної адаптацiї населення // Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї. Соцiальнi процеси в Українi. — Вип. 4. — К.: САУ, IС НАН України, 2004. — C. 47-49.
 108. Злобiна О.Г., Мартинюк I.О., Соболєва Н.I., Тихонович В.О. Соцiальний простiр життя як суб’єктивна символiчна реальнiсть. — К.: ИС НАН України, 2004. — 299 c.
 109. Злобiна О. Перебiг процесiв пристосування населення до суспiльних перетворень // Українське суспiльство – 1994-2004. Соцiологiчний монiторинг. — К.: IС НАН України, 2004. — C. 437-447.
 110. Злобiна О.Г. Особистiсть як суб'єкт життєздiйснення // Життєтворчiсть: концепцiя, досвiд, проблеми. — Запорiжжя: Центрiкон, 2004. — C. 135-142.
 111. Злобiна О. Особистiсть як суб'єкт соцiальних змiн. — К.: ИС НАН України, 2004. — 400 c.
 112. Злобiна О.Г. Образно-символiчний простiр сучасного українського суспiльства // Clovekaspolocnos (http://www.saske.sk/cas/). — Rocnik 7. — Cislo 2. — 2004.
 113. Злобiна О.Г. Українська молодь: на перетинi реалiй i сподiвань // Соцiальнi вимiри суспiльства. Зб. наук. праць. — Вип. 6. — К., 2003. — C. 324-341.
 114. Злобiна О.Г. Три погляди на життєву компетентнiсть: теорiя, життєвi роздуми, факти // Життєва компетентнiсть особистостi: Наук.-метод. посiб. — К., 2003. — C. 179-208.
 115. Злобiна О. Соцiальнi орiєнтацiї та локус очiкувань: динамiка особистiсних змiн // Соцiальнi вимiри суспiльства. — Вип. 7. — К.: IС НАН України, 2003. — C. 24-45.
 116. Злобiна О.Г. Особистiсна складова суспiльних змiн: соцiологiчний контекст // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. — № 3. — 2003. — C. 32-45.
 117. Злобiна О.Г. Образ українського суспiльства: на перетинi теперiшнього i майбутнього // Українське суспiльство – 2003. Соцiологiчний монiторинг. — К.: IС НАН України, 2003. — C. 329-342.
 118. Злобiна О.Г. Перетворення соцiокультурного простору як чинник розвитку особистостi нового типу // Культура i мистецтво у сучасному свiтi: Наук. записки КНУКiМ. — Вип. 3. — К., 2002. — C. 26-33.
 119. Злобiна О., Тихонович В. Суспiльна криза i життєвi стратегiї особистостi. — К.: Стилос, 2001. — 23 c.
 120. Елена Злобина Программа спецкурса "Социология личности" по специальностям: социология, социальная работа, социальная психология // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2000.
 121. Елена Злобина, Всеволод Тихонович Миллениум: социальное время в образах массового сознания // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2000.
 122. Елена Злобина Э.Дюркгейм: классическое наследие и современность // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 1999.
 123. Злобiна О., Тихонович В. Особистiсть сьогоднi: адаптацiя до суспiльної нестабiльностi. — К.: IC НАН України, 1996. — 98 c.
 124. Донченко Е.А., Злобина Е.Г., Тихонович В.А. Наш деловой человек. — К.: ИС НАН України, 1995. — 148 c.
 125. Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. — К.: Наук. думка, 1981. — 115 c.