i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Головаха Євгеній Іванович

Доктор філософських наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту соціології НАН України

Телефон:
+380 (44) 253-44-50
E-mail:
golos100@gmail.com
Головаха Євгеній Іванович

Біографічна довідка

Закінчив факультет психології Московського університету ім. М.В.Ломоносова (1967-1972) і аспірантуру Інституту філософії АН УРСР (1973-1976). В 1976 році захистив кандидатську (тема - «Структура групової діяльності. Соціально-психологічний аналіз»), а в 1990 - докторську дисертацію (тема - «Життєва перспектива й професійне самовизначення молоді»). Доктор філософських наук за фахом «прикладна соціологія» (1990 рік), професор (2007). У різні роки був членом Комітету політичної соціалізації й політичного навчання Міжнародної асоціації політичних наук, Європейської асоціації експериментальної соціальної психології, Американської асоціації досліджень особистості й соціальної психології. Наукові праці опубліковані в Україні, Росії, США, Великобританії, Франції, ФРН, Голландії, Швейцарії, Угорщини, Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

Рецензії на роботи опубліковані в наукових журналах Росії, США, Польщі, Чехії, Угорщини. Автор численних статей і інтерв'ю в ЗМІ й науково-пулярних виданнях, один з основних вітчизняних соціологів, що активно бере участь в експертних дискусіях у провідних ЗМІ. Протягом ряду років був членом Громадської ради експертів по внутрішньополітичних питаннях, Комісії зі сприяння демократизації й розвитку громадянського суспільства при Президенті України.

Сфера наукових інтересів: теорія й методологія соціології, соціологія політики й соціальних трансформацій, соціологія особистості, соціальна психологія.

Наукові публікації

 1. Евгений Головаха Альтернативный социологический словарь
 2. Головаха Є., Дембіцький С., Жуленьова О., Любива Т. Методики дослідження адаптації, інклюзії та зміни ідентичностей за умов масових міґрацій: розроблення та апробація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2020. — C. 102-123.
 3. Головаха Є. Соціальна напруженість і потенціал протесту в українському суспільстві: сучасний стан і динаміка / Є. Головаха, О. Жуленьова // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / за ред. В. Ворони та М. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2015. — C. 193-202.
 4. Головаха Є.І., Паніна Н.В. Психолопя людського взаєморозуміння / Є.І. Головаха, Н.В. Панина (2-е вид., зi змінами та доп). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2014. — 223 c.
 5. Головаха Є., Жуленьова О. Динаміка соціологічних показників стану здоров’я дорослого населення України за роки незалежності // Українське суспільство – 1992-2013. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2013.
 6. Владимир Дубровский, Януш Ширмер, Уильям Грейвс-Третий, Евгений Головаха, Алексей Гарань, Ростислав Павленко Движущие силы нежелательных реформ: уроки украинского переходного периода // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2010. — C. 56-72.
 7. Головаха Е. И. Сравнительные социологические исследования в познании современных социальных феноменов / Е. И. Головаха // Вісник Київського нац. університету ім.Тараса Шевченка: сер: Соціологія. — № 1-2. — 2010. — C. 26-30.
 8. Evhen Golovakha, Andriy Gorbachyk Social Changes in Ukraine and Europe: Outcomes of European Social Survey 2005—2007. — К.: Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 2009. — 127 p.
 9. Евгений Головаха, Андрей Горбачик, Татьяна Любивая, Наталия Панина, Виктория Середа, Ксения Урсуленко Субъективная надежность: теория и метод измерения (ИСН) // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2008.
 10. Golovakha E., Gorbachik A., Panina N. Ukraine and Europe: Outcomes of International Comparative Sociological Survey. — Kyiv: Inst. of Sociology of the NAS of Ukraine, 2007.
 11. Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации / Под редакцией Л. Дробижевой, Е. Головахи. — К.: Институт социологии НАН Украины; Институт социологии РАН, 2007. — 280 c.
 12. Евгений Головаха Общенаучный словарь для неслужебного пользования // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2007. — C. 191-196.
 13. Евгений Головаха Кто и как создавал науку о природе и обществе: альтернативный словарь // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2006. — C. 195-200.
 14. Евгений Головаха Научная школа Юрия Левады о социокультурных изменениях в постсоветском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2006.
 15. Евгений Головаха, Наталия Панина Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: от перестройки до "оранжевой революции" // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2006. — C. 32-51.
 16. Головаха Е., Панина Н. Национальная толерантность и идентичность в Украине: опыт применения шкалы социальной дистанции в мониторинговом социологическом исследовании / Е.Головаха, Н. Панина // Социологический журнал. — № 3–4. — 2006. — C. 102–126.
 17. Головаха Е.И. Альтернативный социологический словарь // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2005. — C. 197-203.
 18. Евгений Головаха Сотрудничество социологов Украины и Польши: современное состояние и перспектива // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2005. — C. 5-7.
 19. Головаха Е. Революция ожиданий в украинском обществе: опыт применения "Индекса социальных ожиданий" до и после президентских выборов 2004 г. / Е. Головаха // Вестник общественного мнения. — № 6. — 2005. — C. 39–44.
 20. Евгений Головаха Социологическое знание: специфика, критерии научности и перспектива развития // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2004. — C. 5-14.
 21. Головаха Е. И. Феномен "аморального большинства" в постсоветском обществе: трансформация массовых представлений о нормах социального поведения в Украине / Е. И. Головаха // Україна — 2002. Моніторинг соціальних змін. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2002. — C. 460-468.
 22. Социологическая публицистика / Евгений Головаха; [Сост. О. Иващенко]. — К.: ИС НАН України, 2001. — 225 c.
 23. Panina N. V. Tendencies in the development of Ukrainian society, (1994-2001). Sociological indicators / N. V. Panina, E. I. Golovakha. — Kyiv: Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, Inst. of Sociology, 2001. — 135 p.
 24. Евгений Головаха Альтернативный социологический словарь // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2001. — C. 177-180.
 25. Евгений Головаха, Наталия Панина Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2001. — C. 5-22.
 26. Николай Шульга, Наталья Панина, Евгений Головаха, Иосиф Зисельс Эмиграция евреев в контексте общей миграционной ситуации в Украине // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2001. — C. 64-89.
 27. Евгений Головаха Концептуальные и организационно-методические основы создания "Украинского социологического архива и банка данных социальных исследований" // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2000. — C. 140-151.
 28. Евгений Головаха Толковый словарь постэкономического общества // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 1999. — C. 223-227.
 29. Валерий Ворона, Евгений Головаха, Наталия Панина Общественное мнение и массовые настроения в России и Украине: до и после августовского финансового кризиса 1998 года // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 1999. — C. 122-130.
 30. Головаха Е. И., Панина Н. В. Потенциал протеста украинского общества / Е. И. Головаха, Н. В. Панина // Социологические исследования. — № 10. — 1999. — C. 31-40.
 31. Головаха Е. И. Выборы президента Украины в социологическом ракурсе / Е. И. Головаха // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — № 4 (42). — 1999. — C. 23-27.
 32. Головаха Е. И. Иллюзия "всеобщего обнищания" и социальные конфликты: к анализу посттоталитарного развития украинского общества / Головаха Е. И. // Социологический журнал. — № 1–2. — 1996. — C. 7-24.
 33. Е.И. Головаха Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга в Украине. — К.: ИС НАН України, 1996. — 143 c. [2000, отв.ред.]
 34. Стратегія соціально-політичного розвитку України. — 1994.
 35. Е.И. Головаха, Н.В. Панина Социальное безумие: история, теория и современная практика. — К.: Абрис, 1994. — 168 c.
 36. Головаха Е.И., Бекешкина И.Э., Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности: От тоталитаризма к демократии / Е.И. Головаха, И.Э. Бекешкина, В.С. Небоженко. — К.: Наук. думка, 1992. — 128 c.
 37. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. — К.: Политиздат Украины, 1989. — 189 c.
 38. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи / Е.И. Головаха. — К.: Наук. думка, 1988. — 142 c.
 39. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности / Е.И. Головаха, А.А. Кроник. — К.: Наук. думка, 1984.
 40. Головаха Е.И. Структура групповой деятельности: Социально-психологический анализ. — К.: Наук. думка, 1979. — 138 c.